สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย 2562

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จำนวนเงินวิจัย

ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน

– งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
1

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในผลมะกอกป่า เพื่อนำมาพัฒนาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

(60SCI-2.2-05)

ดร.สุภาวดี  ปาทาธนานนท์ 450,000 1 ต.ค. 60
2

การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย

(60SCI-2.2-06)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์ 423,000 1 ต.ค. 60
3

ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย

(60SCI-2.2-07)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์

(งบโครงการ 360,000)

324,000 1 ต.ค. 60
4

การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ ไฮโดรเจล ชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน

(60SCI-2.2-08)

ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์

(งบโครงการ 360,000)

306,000 1 ต.ค. 60
5

การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ

(60SCI-2.2-09)

ผศ.ดร.ฉัตรชัย  พลเชี่ยว 415,000 1 ต.ค. 60
6

การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนีย/ซิงค์ออกไซด์นาโนคอมโพสิทที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก

(60SCI-2.2-10)

ผศ.ดร.สิงโต  สกุลเขมฤทัย 331,000 1 ต.ค. 60
7

การพัฒนาเทคนิค ดูเพล็กซ์ พีซีอาร์ สำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบรวดเร็ว

(60SCI-2.2-11)

ผศ.ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา 400,000 1 ต.ค. 60
8

การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มอนุภาคนาโนของโลหะผสมสำหรับการเปลี่ยนไบโอเอทานอลสู่สารเคมีที่มีมูลค่าสูง

(60SCI-2.2-12)

ดร.การันต์  บ่อบัวทอง

(งบโครงการ 503,000)

402,400 1 ต.ค. 60
9

การพัฒนาซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มโลหะมีตระกูลเพื่อกำจัดโลหะปรอทและแก๊สพิษในแก๊สเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานอุตสาหกรรม

(60SCI-2.2-13)

ดร.การันต์  บ่อบัวทอง

(งบโครงการ 530,000)

424,000 1 ต.ค. 60
10

การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณโพรลีน และปริมาณสารหอมในระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณโพรลีน และปริมาณสารหอมในข้าวหอมดอกมะลิ105

(60SCI-2.2-14)

ผศ.ดร.สมพงษ์  แสนเสนยา 500,000 1 ต.ค. 60
11

การศึกษาปริมาณ gamma-Oryzanol และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณ gamma-Oryzanol ในข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(60SCI-2.2-15)

ผศ.ดร.สมพงษ์  แสนเสนยา 300,000 1 ต.ค. 60
12

การพัฒนาระบบตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าที่ประดิษฐ์จากกระดาษราคาถูกร่วมกับท่อนาโนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดสารประกอบฟีนอลในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค

(60SCI-2.2-16)

ผศ.ดร.ศิริวรรณ  ตี้ภู่ 300,000 1 ต.ค. 60
13

การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ

(60SCI-2.2-17)

ผศ.ดร.นริศร์  บาลทิพย์ 500,000 1 ต.ค. 60
14

การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของฟิล์มบางไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เจือด้วย Mgและ Cu บนวัสดุไทเทเนียมโดยกระบวนการสปัตเตอร์เพื่อเป็นวัสดุ

(60SCI-2.2-18)

ดร.อทิพงศ์  บุตรชานนท์ 300,000 1 ต.ค. 60
15

อิทธิพลของสารเจือทินออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCZT

(60SCI-2.2-19)

ดร.ภูริพัฒน์  กันธา 300,000 1 ต.ค. 60
16

การเพาะเลียงยีสต์น้ำมัน Pseudozyma parantarctica จากกลีเซอรอลด้วยกระบวนการผลิตน้ำมันแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตไบโอดีเซลรุ่นที่สอง

(60SCI-2.2-20)

ดร.อัษฎาวุธ  อารีสิริสุข 250,000 1 ต.ค. 60
17

ระเบียบวิธีการทำซ้ำรูปแบบใหม่สำหรับปัญหาอสมการการแปรผันบนปัญหาเชิงลำดับขั้นที่สาม

(60SCI-2.2-21)

ดร.กมลรัตน์  สมบุตร

(งบโครงการ 300,000)

240,000 1 ต.ค. 60
18

วิภัชนัยดุลยภาพแบบเบย์สำหรับโมเดลเศรษฐศาสตร์วิภัชนัย

(60SCI-2.2-22)

ผศ.ดร.วิยดา  คำเอม 300,000 1 ต.ค. 60
19

การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ผ่านการอโนดิกจากฟิล์มไทเทเนียมที่เตรียมด้วยไฮพาวเวอร์อิมพัลส์แมกนีตรอนสปัตเตอริง

(60SCI-2.2-23)

นางสาวฉันทนา เอี่ยมพนากิจ

(งบโครงการ 300,000)

150,000 1 ต.ค. 60
20

ดอกบัวหลวงสกัดบำบัดเบาหวานและบำรุงร่างกาย

(60SCI-2.2-24)

ผศ.ดร.นพรัตน์  พุทธกาล 35%

(งบโครงการ 300,000)

105,000 1 ต.ค. 60
21

การคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กจากสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันแสงแดด

(60SCI-2.2-25)

ดร.สุทธวรรณ  สุพรรณ 300,000 1 ต.ค. 60
22

การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างยั่งยืน

(60SCI-2.2-26)

ผศ.สุจยา  ฤทธิศร 250,000 1 ต.ค. 60
23

การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/แมกนีไทต์ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

(60SCI-2.2-27)

ผศ.ดร.วรนุศย์  ทองพูล 200,000 1 ต.ค. 60
24

การพัฒนาแผ่นสตริปเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณไนไทรต์ในอาหาร

(60SCI-2.2-28)

นายปรีชา  มันสลาย 280,000 1 ต.ค. 60
25

การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า

(60SCI-2.2-29)

ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์

(งบโครงการ 840,000)

798,000 1 ต.ค. 60
รวม 8,548,400

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=1046