สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2562

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
– งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2562
1

ผลของรังสีแกมมาต่อการทำงานของเอนไซม์ glutamate decarboxylase (GAD) และ betaine aldehyde dehydrogenase (BADH2) และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และปริมาณ gamma-aminobutyric acid (GABA) ของสายพันธุ์ข้าวไม่หอมเพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์ข้าวหอม

(61SCI-2.2-2.1)

ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา 400,000 1 ตุลาคม 2561
2

สิ่งทอต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และผู้สูงอายุ

(61SCI-2.2-2.2)

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย (สัดส่วน 50% งบประมาณทั้งหมด 400,000) 200,000 1 ตุลาคม 2561
3

การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์จากการสปัตเตอริงฟิล์มหนาแน่นซิงค์โดยเทอร์มอลออกซิเดชัน

(61SCI-2.2-2.3)

นางฉันทนา เอี่ยมพนากิจ (สัดส่วน 60% งบประมาณทั้งหมด 250,000) 150,000 1 ตุลาคม 2561
4

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของใบพิลังกาสา

(61SCI-2.2-2.4)

ดร.อิสระ ขันติแก้ว 300,000 1 ตุลาคม 2561
5

การพัฒนาเทคนิคไทเทรตแบบรีด็อกซ์โดยใช้เทคนิคอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำหรับวิเคราะห์หาวิตามินซีในเครื่องดื่มสำเร็จรูป

(61SCI-2.2-2.5)

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ 300,000 1 ตุลาคม 2561
6

อนุภาคนาโนพิลิเมอร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีความเสถียรสูงสำหรับการแยกสีย้อมชนิดประจุบวกและลบ

(61SCI-2.2-2.6)

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ 400,000 1 ตุลาคม 2561
7

การพัฒนาเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าจากแผ่นบันทึกคอมแพคดิสก์สำหรับการหาปริมาณสีย้อมเอโวในอาหาร

(61SCI-2.2-2.7)

นายปรีชา มันสลาย 300,000 1 ตุลาคม 2561
8

คุณสมบัติกายภาพและไฟฟ้าของวัสดุผสมเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วปูนซีเมนต์ สำหรับวัสดุฉลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(61SCI-2.2-2.8)

ดร.รวมพร โพธิ์ทอง 300,000 1 ตุลาคม 2561
9

การพัฒนาการเตรียมไมโครและนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพ

(61SCI-2.2-2.9)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (สัดส่วน 90% งบประมาณทั้งหมด  400,000) 360,000 1 ตุลาคม 2561
10

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเชิงพื้นผิวกับสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงกลด้วย XPS เพื่อการพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านแบคทีเรียจากพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดซังข้าวโพดและนาโนไททาเนียมไดออกไซด์

(61SCI-2.2-2.10)

ดร.มรกต พุทธกาล 300,000 1 ตุลาคม 2561
11

ตัวนำโปร่งแสงนำไฟฟ้าบนฐานรองรับนาโนเซลลูโลสที่สังเคราะห์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านเซลล์แสงอาทิตย์แบบอินทรีย์

(61SCI-2.2-2.11)

ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์ (สัดส่วน 60% งบประมาณทั้งหมด 280,000) 168,000 1 ตุลาคม 2561
12

การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อเตรียมฟิล์มบางขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำสำหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง

(61SCI-2.2-2.12)

ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว 400,000 1 ตุลาคม 2561
รวม 3,578,000  
– งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
1

สมบัติบางประการของจาคอปส์ทอลควอเทอร์เนียนและจาคอปส์ทอลลูคัสควอเทอร์เนียน

(61SCI-2.2-2.13)

ดร.นนธิยา มากะเต 20,000 1 ตุลาคม 2561
2

สมบัติบางประการของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส และ การประยุกต์

(61SCI-2.2-2.14)

นางกุลประภา ศรีหมุด 20,000 1 ตุลาคม 2561
3

สมบัติบางประการของลำดับเพลล์ ลำดับเพลล์-ลูคัสและลำดับโมดิไฟด์เพลล์

(61SCI-2.2-2.15)

นายมงคล ทาทอง 20,000 1 ตุลาคม 2561
4

การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(61SCI-2.2-2.16)

ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ 50,000 1 ตุลาคม 2561
รวม 110,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=1050