สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2562

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
– งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
1

การวัดปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการประมวลผลภาพจากชุดทดสอบทางเคมีอย่างง่าย

(61SCI-2.2-2.1)

ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ 50,000 1 ตุลาคม 2561
2

การพัฒนาอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่ติดสารเรืองแสงสำหรับตรวจจับโลหะ

(61SCI-2.2-2.2)

ดร.กนกอร  เวชกรณ์ 50,000 1 ตุลาคม 2561
3

การปรับสภาพฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ พด.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพ

(61SCI-2.2-2.3)

ดร.นรพร กลั่นประชา 50,000 1 ตุลาคม 2561
4

ปัญหาเชิงลำดับขั้นที่สามสำหรับปัญหาอสมการการแปรผันและการประยุกต์ในปัญหาการควบคุมพลังงานสำหรับเครือข่ายข้อมูล CDMA งบประมาณกองทุนฯ ปี 2562

(61SCI-2.2-2.4)

ดร.กมลรัตน์ สมบุตร 100,000 1 ตุลาคม 2561
5

การปรับปรุงระเบียบวิธีทำซ้ำโดยใช้ระยะทางแบรกแมนสำหรับแก้ปัญหาร่วมจุดศูนย์แบบแยก

(61SCI-2.2-2.5)

พงศกร สุนทรายุทธ์ 100,000 1 ตุลาคม 2561
6

ตัวแบบการโปรแกรมคณิตศาสตร์วิภัชนัยและการหาค่าที่ดีที่สุดแบบวิภัชนัย

(61SCI-2.2-2.6)

ผศ.ดร.วิยดา  คำเอม 100,000 1 ตุลาคม 2561
7

วิธีการหาค่าเหมาะสมแบบใหม่สำหรับปัญหาการขนส่งโดยใช้ทฤษฎีกราฟ

(61SCI-2.2-2.7)

ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง 100,000 1 ตุลาคม 2561
รวม 550,000  
– งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี และ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
1

การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งของปาล์มร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนด้วยชุดเตาเผาไร้ออกซิเจนและชุดบดผสมอัดอบด้วยพลังงานสะอาด

(61SCI-2.2-2.8)

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 100,000 1 ตุลาคม 2561
รวม 100,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=1054