สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2562

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
– กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1

การสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น

(61SCI-2.2-2.1)

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ 5,613,768  26 ตุลาคม 2561
– มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
1

โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

(61SCI-2.2-2.2)

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ 7,076,455 27 เมษายน 2562
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
1

การจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรในตลาดไทด้วยระบบผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(61SCI-2.2-2.3)

ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ 275,000 1 พฤศจิกายน 2561
2

การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมารสารพาราควอตตกค้างในผัก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

(61SCI-2.2-2.4)

ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล 300,000 1 พฤศจิกายน 2561
3

การพัฒนาการเฝ้าระวังและระบุพิกัดตำแหน่งฝนตกแบบใกล้เวลาจริง จากการบูรณาการข้อมูลภาคพื้นดินร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการเกษตรปลอดภัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

(61SCI-2.2-2.5)

ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล 200,000 1 พฤศจิกายน 2561
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (พวอ.)
1

การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดคลอรีน ซัลไฟด์และฟอร์มาลดีไฮด์ได้ในเวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับตรวจวัดน้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

(61SCI-2.2-2.6)

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ 502,000  23 มกราคม 2562
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
1

การศึกษาโครงการเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของการเจือร่วมในวัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต์ (ปีที่ 2 งบประมาณทั้งหมด 600,000 บาท)

(61SCI-2.2-2.7)

ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ 300,000 พฤษภาคม 2561
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
1

เทคนิคการกลับบิตด้วยรหัสมอดูเลชันอัตรา 2/3 แบบ 2 มิติในระบบบิตแพตเทิร์นมิเดีย(ปีที่ 1 งบประมาณทั้งหมด 462,000 บาท)

(61SCI-2.2-2.8)

วิภารัตน์ บุษยาตรัส 231,000 1 มีนาคม 2562
2

การพัฒนาวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ปอชโซลานกับการเติมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ปีที่ 1 งบประมาณทั้งหมด 600,000 บาท)

(61SCI-2.2-2.9)

รวมพร โพธิ์ทอง 300,000 1 มีนาคม 2562
– สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)  (สวก.)
1

การต้านทานของหนอนกระทู้หอมต่อสารกำจัดศัตรูพืชต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ไช่เป้าหมาย (Resistance of Spodoptera exigua (Hubner to pesticidal and their impact on non-target organisms)

(61SCI-2.2-2.10)

ณัฐชยา คำรังษี 341,644 25 กุมภาพันธ์ 2562
– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1

โครงการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น (BCE : แผนบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน)

(61SCI-2.2-2.11)

ปรเมนทร์ พอใจ 200,000  6 ธันวาคม 2561
– ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

ความหลากหลายของสาหร่ายถ้ำในเขาหินปูนและการเพาะเลี้ยงเพื่อการเพิ่มมูลค่า

(61SCI-2.2-2.12)

ดร. สุทธวรรณ สุพรรณ (75%)

เบิกจ่ายใน SAR61 งวดที่ 2 และ 3 รวมเป็นเงิน 756,313            บาท

(งบโครงการ 1,705,000 บาท)

567,234.75 1 มีนาคม 2561
ทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
1

ฐานข้อมูลสถานภาพการผลิตไผ่ และความต้องการของตลาดไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรี

(61SCI-2.2-2.13)

นงลักษณ์ พรมทอง          140,000 15 มกราคม 2562
2

การวิเคราะห์สารปนเปื้อนและสารเจือปนในหน่อไม้สดและผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้

(61SCI-2.2-2.14)

สมพงษ์ แสนเสนยา 170,000 15 มกราคม 2562
3

การพัฒนาแผ่นไม้อัดต้านเชื้อรา

(61SCI-2.2-2.15)

สุภาวดี ปาทาธนานนท์ 160,000 15 มกราคม 2562
4

การประเมินและทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองภายใต้สภาวะต่างๆ

(61SCI-2.2-2.16)

อารณี โชติโก 170,000 15 มกราคม 2562
รวมงบภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 16,547,101.75

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=1057