Return to ฐานข้อมูลวิจัย

นักวิจัย

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2554

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2553

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2552

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2551

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2550

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=106

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2554

  1 จตุพร เผ่าพงษ์ไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 นริศร์ บาลทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ยุรีย์ วรชัยยันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 วานิช โสภาสพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ศรัณย์ ว่องไว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ศิริวรรณ ตี้ภู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 สมพร เพลินใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สิริแข พงศ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 อนันต์ บุญปาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2553

1 กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 จตุพร เผ่าพงษ์ไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 จตุรพิธ เกราะแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 จันทนี อุทธิสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ณัฐพร อารีรัชชกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 นริศร์ บาลทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 วัชระ รอดสัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 วานิช โสภาสพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 วิยดา คำเอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ศิริวรรณ ตี้ภู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 สมหมาย ผิวสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 สันติ ไตรรัตนาภิวงศ์ …

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2552

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 1 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 0 2 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด    จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 900,000 3 การสำรวจการแพร่กระจายของสาหร่ายพิษในคลองรังสิตปี พ.ศ. 2550-2552 สิริแข พงศ์สวัสดิ์ 450,000 4 การพัฒนาสูตรสำเร็จเชื้อราควบคุมเพลี้ยอ่อนศัตรูพริก ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา 308,000 5 การพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยให้มีคุณภาพสูง สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย 1,200,000 6 การใช้ประโยชน์เชื้อราปฏิปักษ์จากดินเลนในการควบคุมโรคเน่าบนโกงกางใบเล็กและแสมขาว สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 655,000 7 เครื่องมือทดสอบทางกลศาสตร์สำหรับการเคลื่อนที่และการสั่นแกว่งในการศึกษาฟิสิกส์พื้นฐาน วานิช โสภาสพ 105,000 8 การตรวจหาแบคทีเรีย extremophile ในบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตสีที่มีสภาวะความเครียด ดลนภา แก้วภา 200,000 รวม 3,818,000 ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ …

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2551

1 กาญจนา ภิญโญภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 จตุพร เผ่าพงษ์ไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 จันทนี อุทธิสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ชุติมา ประสาทแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ณัฐพร อารีรัชชกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 บดินทร์ชาติ สุขบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 วัชระ รอดสัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ศรัณย์ ว่องไว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 สิงห์โต สกุลเขมฤทัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 สิริแข พงศ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 สุจยา ฤทธิศร …

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2550

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 1 การพัฒนา class library เกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข สำหรับสร้างบทเรียนทางฟิสิกส์ที่เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วัชระ รอดสัมฤทธิ์ 41,800 2 การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเกลียวทองเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราแช่พื้นบ้าน สุจยา ฤทธิศร 257,700 3 โครงการย่อยที่ 4 การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช     จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 869,000 รวม 1,168,500 ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 1 ผลของการหมุนระนาบผลึกและ Proximity effect ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะ ปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายวดยิ่งแบบดี-เวฟ สุกัญญา นิลม่วง 55,000 2 รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนแบบบูรณาการแบบเนสท์ อุษาพร เสวกวิ 135,000 3 การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด์ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงในช่วงแสงที่มองเห็น สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 470,000 รวม 660,000

Leave a Reply

Your email address will not be published.