บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ /ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (1 บทความ)
1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ To compare the Differences of Factors Affecting the Decision Join to the Thongfha (Blue Flag) Pracharat Project สุภาพร นนทนำ Thai General Education 2018 เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
9-10 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมรามาการ์ เดนส์ กรุงเทพมหานคร
10 ก.ค. 2018

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=1063