Return to นักวิจัย

รายชื่อนักวิจัยเฉพาะหัวหน้าโครงการ ประจำปี 2550

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 การพัฒนา class library เกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข สำหรับสร้างบทเรียนทางฟิสิกส์ที่เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วัชระ รอดสัมฤทธิ์ 41,800
2 การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเกลียวทองเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราแช่พื้นบ้าน สุจยา ฤทธิศร 257,700
3 โครงการย่อยที่ 4 การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช    แสดงโครงการหลัก จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 869,000
รวม 1,168,500
ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 ผลของการหมุนระนาบผลึกและ Proximity effect ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะ ปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายวดยิ่งแบบดี-เวฟ สุกัญญา นิลม่วง 55,000
2 รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนแบบบูรณาการแบบเนสท์ อุษาพร เสวกวิ 135,000
3 การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด์ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงในช่วงแสงที่มองเห็น สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 470,000
รวม 660,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=122

Leave a Reply

Your email address will not be published.