Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่าย

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 2554

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 1,146,500
2 การออกแบบและสร้างหัววัดทางไฟฟ้าเพื่อวัดพารามิเตอร์ของพลาสมา วานิช โสภาสพ 222,000
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยุรีย์ วรชัยยันต์ 150,000
รวม 1,518,500

  ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายยึดเกาะพืชน้ำและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในสระบัวในพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สิริแข พงศ์สวัสดิ์ 200,000
2 การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ ศิริวรรณ ตี้ภู่ 200,000
3 การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อกระบวนการดูดซับแบบผันกลับได้ สำหรับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัสดุชีวภาพทางการแพทย์ นริศร์ บาลทิพย์ 437,500
4 การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติโดยการจับตัวกับอนุภาคนาโนโคพอลิเมอร์ ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 200,000
5 ริงแบบวีคมินอินเจคทีฟ และมอดูลแบบวีคควอซีพรีนซิแพ็ลลิอินเจคทีฟ ศรัณย์ ว่องไว 150,000
6 การศึกษาการผลิตพลาสติกชีวภาพ (โพลิเบต้าไฮ ดรอกซิบิวทิเรท) จากผลพลอยได้ในอุตสาหกรรม อนันต์ บุญปาน 150,000
7 การจัดการความปลอดภัยระบบจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัย สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ 200,000
8 การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิต แชมพูสระผมและครีมนวดผมอัญชัน สมพร เพลินใจ 200,000
รวม 1,737,500

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=132