Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่าย

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 2553

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 1,002,700
2 การพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยให้มีคุณภาพสูง สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย 600,000
3 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สมหมาย ผิวสอาด 450,000
4 การพัฒนาสูตรสำเร็จเชื้อราควบคุมเพลี้ยอ่อนศัตรูพริก ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา 148,900
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ จันทนี อุทธิสินธุ์ 112,500
รวม 2,314,100

ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 การพัฒนาระบบเมมเบรนแบบไฮบริดเพื่อบำบัดน้ำผิวดินและศึกษาจุลินทรีย์บนวัสดุตัวกลาง ณัฐพร อารีรัชชกุล 430,300
2 การนำเศษไนล่อน 6 จากกระบวนการผลิตเส้นใยกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สมหมาย ผิวสอาด 360,000
3 ขั้นตอนกระบวนการทำซ้ำสำหรับระบบอสมการแปรผันและการประยุกต์ในปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุด วิยดา คำเอม 156,000
4 ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อุษาพร เสวกวิ 132,000
5 แบบจำลองอนุภาคในบ่อศักย์แบบต่าง ๆ ในกลศาสตร์ควอนตัม วัชระ รอดสัมฤทธิ์ 36,000
6 การหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวลูกไก่โดยวิธี ซี ซี ดี โฟโตเมตรี สันติ ไตรรัตนาภิวงศ์ 80,000
7 ความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อราดินเลน และการฟื้นฟูต้นกล้าโกงกางใบเล็กและแสมขาวด้วยเชื้อราดินเลน สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 488,600
8 การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรเพื่อเป็นวัสดุต้นแบบทางการแพทย์ นริศร์ บาลทิพย์ 145,000
9 การเตรียมฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ลงบนพลาสติกโดยใช้เทคนิค ดีซี และดีซี พัลส์ แมกนีตรอนสปัตเตอริง กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤานนท์ 145,000
10 การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ยางธรรมชาติ ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 147,000
11 การสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เซนเซอร์โดยใช้อนุภาคนาโนทอง ศิริวรรณ ตี้ภู่ 147,000
12 เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์แบบ 3 ทับ โดยใช้เตาแก๊สประสิทธิภาพสูงจากถ่านไม้ วานิช โสภาสพ 186,000
13 กล่องฝึกและทบทวนสะกดคำอักษรเบรลล์ไทย จตุรพิธ เกราะแก้ว 186,000
รวม 2,638,900

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=135