Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่าย

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 2552

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 0
2 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 900,000
3 การสำรวจการแพร่กระจายของสาหร่ายพิษในคลองรังสิตปี พ.ศ. 2550-2552 สิริแข พงศ์สวัสดิ์ 450,000
4 การพัฒนาสูตรสำเร็จเชื้อราควบคุมเพลี้ยอ่อนศัตรูพริก ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา 308,000
5 การพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยให้มีคุณภาพสูง สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย 1,200,000
6 การใช้ประโยชน์เชื้อราปฏิปักษ์จากดินเลนในการควบคุมโรคเน่าบนโกงกางใบเล็กและแสมขาว สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 655,000
7 เครื่องมือทดสอบทางกลศาสตร์สำหรับการเคลื่อนที่และการสั่นแกว่งในการศึกษาฟิสิกส์พื้นฐาน วานิช โสภาสพ 105,000
8 การตรวจหาแบคทีเรีย extremophile ในบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตสีที่มีสภาวะความเครียด ดลนภา แก้วภา 200,000
รวม 3,818,000

ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 การหาผลเฉลยดิสทริบิวชันของสมการออยเลอร์ อลงกต สุวรรณมณี 150,000
2 การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กระดังงา กาญจนา ภิญโญภาพ 180,000
3 เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ 268,000
4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการสหกิจศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จุไรรัตน์ ดวงเดือน 300,000
5 การเตรียมแคปซูลพอลิเมอร์ระดับนาโนที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อน อมร ไชยสัตย์ 200,000
6 ระบบจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จตุรพิธ เกราะแก้ว 250,000
รวม 1,348,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=138