Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณรายได้

งบประมาณผลประโยชน์ 2553

ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 วิธีการประมาณค่าความชันของปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาจุดตรึงการส่งแบบไม่ขยายและการส่งทางเดียว อลงกต สุวรรณมณี 60,000
รวม 60,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=148