Return to สรุปงบประมาณประจำปี

สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณภายนอก

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2558

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2557

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2556

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2555

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2551

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=158

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2556

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ระบุแหล่งทุนกรณีเป็นเงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย) ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน 1 การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสเพื่อกำจัดสารประกอบฟีนอลภายใต้แสงอาทิตย์ (สกว; พวอ.ป โท) (56SCI4-3-42)     ดร. ฉัตรชัย  พลเชี่ยว (100%) (300,000บาท) 300,000   1 ส.ค. 2556 2 การศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมขัดเงารถยนต์จากข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน) (56SCI4-3-43)      (100%) 120,000 บาท 120,000 20 ต.ค. 2555 3 ผลของตัวเติมที่มีต่อวัสดุพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์ชนิดไร้สารตะกั่ว Ba(ZrxTi1-x)O3 โดยเตรียมที่อุณหภูมิการเผาอบผลืกต่ำ(วช) (56SCI4-3-44)   ดร.ศิริวรรณตี้ภู่        (14%)              1,481,100 บาท 207, 354 13 ต.ค. 2555 4 การพัฒนาชุดทดสอบยาปฎิชีวนะเพนนิซิลีนจีที่ตกค้างในน้ำนม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร …

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2557

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ระบุแหล่งทุนกรณีเป็นเงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย) ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเก้ากำลังช้างสาร (ทุน สกอ.) ผศ.ดร.จตุพร  เผ่าพงษ์            40% ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย         20% (100% = 720,000) 432,000 19-ก.ย.-57   2 ความหลากหลายทางชีวภาพ   เชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ดเพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทุน สกอ.) ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์  80% (100%=900,000) 720,000 19-ก.ย.-57   3 แผ่นดูดซับเสียงและฉนวนความร้อนจากยางธรรมชาติเติมฟางข้าวหรือชานอ้อยที่มีความต้านทานต่อการติดไฟสูง ดร.สิงห์โต   สกุลเขมฤทัย         50% (100% =  500,000) 250,000 26-ส.ค.-57   4 การเตรียมสารบล็อกเหงือกโดยการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบใช้แสง (บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด) …

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2558

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  1 โครงการวิจัยการพัฒนาการฟื้นฟูป่าชายเลนและพัฒนาชุมชนด้วยหัวเชื้อราผสม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 500,000 1 มีนาคม 2559 2 โครงการวิจัยการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และพัฒนาชุมชนด้วยหัวเชื้อราผสม ตำบลบึกกาสาม จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.อัชฌานัท  รัตนเลิศนุสรณ์ 149,500 29 มีนาคม 2559 – งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  1 โครงการวิจัยการศึกษาปริมาณแคปไซซินและลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อกำหนดอัตลักษณ์สายพันธุ์พริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ดร.ศิริวรรณ  ตี้ภู่ 450,0000 1 ตุลาคม 2558 2 โครงการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสกัดและน้ำหมักมะกอกป่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ 500,000 1 ตุลาคม 2558 3 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ปริมาณสารหอม (2-แซทิล-1-ไพโรลีน) ความหลากหลายของชนิดสารระเหย ปริมาณแป้งทนย่อย ปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก …

งบประมาณภายนอก 2551

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 1 การพัฒนาระบบกรองน้ำและระบบไฮบริคที่ใช้กับถังน้ำฝนในครัวเรือน ณัฐพร อารีรัชชกุล 480,000 2 การใช้เบนโทไนซ์เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 300,000 รวม 780,000

Leave a Reply

Your email address will not be published.