Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณภายนอก

งบประมาณภายนอก 2551

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 การพัฒนาระบบกรองน้ำและระบบไฮบริคที่ใช้กับถังน้ำฝนในครัวเรือน ณัฐพร อารีรัชชกุล 480,000
2 การใช้เบนโทไนซ์เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 300,000
รวม 780,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=160

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.