ผลงานวิจัยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ปี 2555

ปี 2555
งาน 1st World Inventor Award Festival (WIAF) 2012  ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2555 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
1. รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว
ผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ภาษาไทย” (Braille’s Assistant Machine for Thai Language Learning)
ได้รับรางวัล Awarded Order of Merit สาขาสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=321

Leave a Reply

Your email address will not be published.