ผลงานวิจัยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ปี 2553

ปี 2553
งาน Korea International Women’s Invention Exposition 2010 (KIWIE 2010) ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2553 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
นักวิจัย : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ และ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
ผลงานเรื่อง : “ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงแนวตั้งสำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพ” (Column Photobioreactor to Algal Cultivation for Biofuel Production)
ได้รับรางวัล :  KIWIE PRIZE

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=346

Leave a Reply

Your email address will not be published.