ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

รายการ
1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1412/2555 เรื่อง “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ.2555-2559)
3. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2544
—– 3.1 ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอผลงานในต่างประเทศ
4. ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2547
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2551
—– 5.1 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. 2553
————— 5.1.1 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
—– 5.2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2553
—– 5.3 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย พ.ศ. 2554
—– 5.4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2555
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=372