สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย 2555

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 881,100
2 ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังโรคสถานีอนามัยบ้านบางอ้อ สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ 261,700
รวม 1,142,800

ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติโดยการจับตัวกับอนุภาคนาโนโคพอลิเมอร์ ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 261,700
2 การเตรียมแผ่นเยื่อพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ความพรุนสูง ด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง เสริมด้วยพลาสมาแบบไอซีพีสำหรับเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน มรกต พุทธกาล 370,800
3 การจัดการองค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา อุษาพร เสวกวิ 191,900
4 สมบัติของพหุนามบนฟีลด์อันดับที่มีสัมประสิทธิ์ไม่เป็นลบ กุลประภา ศรีหมุด 130,900
5 อิทธิพลการเติมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของพอลิโอลิฟิน สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 240,100
6 เซนเซอร์ตรวจวัดความเผ็ดของพริก ปรีชา มันสลาย 109,000
7 การหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ อลงกต สุวรรณมณี 218,100
8 การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน จุฑารัตน์ ศริดารา 261,700
9 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อนได้ ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 349,000
10 การสังเคราะห์เส้นใยน้ำผึ้งนาโนเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบทางการแพทย์ นริศร์ บาลทิพย์ 462,400
รวม 2,595,600

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=385