สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2555

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 การใช้ประโยชน์หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ดเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 10,000
รวม 10,000

 ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 ฤทธิ์ของน้ำมันกานพลูในการต้านจุลินทรีย์และการทำสลบปลาดุกอุยเทศ นพรัตน์ พุทธกาล 10,000
2 การทดสอบความสามารถในการยับยั้ง lipid peroxidation ในอาหารและเครื่องสำอางของสารสกัดกระดังงาไทย (Cananga odorat) โดยเทคนิค TBARS assay วรกวี ชุมวรฐายี 8,000
3 การศึกษาผลของแหล่งไนโตรเจนและสารชักนำต่อการย่อยลิกนินของ Trichoderma viride ในการผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้า สุจยา ฤทธิศร 8,000
4 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากลำต้นธูปฤาษี ศิริพร ลุนพรม 8,000
5 การลู่เข้าแบบเข้มของขั้นตอนใหม่สำหรับการประมาณค่าระบบของปัญหากึ่งเชิงแปรผันรวม และวงศ์อนันต์ของการส่งแบบกึ่งไม่ขยายในปริภูมิฮิลเบิร์ด อลงกต สุวรรณมณี 34,000
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบกลุ่มกับแบบปกติ แน่งน้อย ทรงกำพล 10,000
7 การศึกษาการแก้ปัญหาการใช้ศัพท์ทางชีววิทยาของนักศึกษาในวิชาชีววิทยา กาญจนา ภิญโญภาพ 2,800
8 การแก้ปัญหาการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษา C ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ธีระ งามสันติกุล 2,800
9 การแก้ปัญหาการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในบทเรียนเรื่องการสื่อสารข้อมูล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สุเทพ เชาว์สนิท 2,800
10 การแก้ปัญหาการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุโดยใช้ภาษา JAVA ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จริญญา ทะหลวย 2,800
11 การแก้ปัญหาการเรียนวิชาการออกแบบบนเว็บสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในบทเรียน เรื่องการออกแบบบนเว็บด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ 2,800
12 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 โดยผ่านกระบวนการเครือข่ายความสัมพัน์ของเพื่อนร่วมชั้นเรียน นงลักษณ์ พรมทอง 2,800
13 การประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์สำหรับการศึกษาลักษณะการผันผวนของอากาศช่วงกลางวัน นิธิวัฒน์ ชูสกุล 30,000
14 การพัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้วิชวลเบสิก จันทนี อุทธิสินธุ์ 20,000
15 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุไรวรรณ อินทร์แหยม 2,800
16 การแก้ปัญหาการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในบทเรียนเรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บภาษา HTML ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปิยนันท์ เทียบศรไชย 2,800
17 การพัฒนาทักษะในการคิดเชิงตรรกะของนักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทรงพล กลับวงษ์ 2,800
18 การพัฒนาโฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลเชลล์สำหรับกำจัดสารมลพิษจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ ฉัตรชัย พลเชี่ยว 7,540
19 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อะตอมและโครงสร้างโดยใช้บทเรียนออนไลน์กับการสอนแบบปกติของนักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีสำหรับวิศวกร ดำรงค์ คงสวัสดิ์ 2,800
20 การผลิตกระดาษจากเปลือกสับปะรด นิตยา โง้ววัฒนา 15,080
21 การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมพร เพลินใจ 11,400
22 การศึกษาระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคในการสกัดแคดเมียม เสาวภาค สุขตระกูลเวศ 18,850
23 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และอนุพันธ์บทเรียนออนไลน์กับการสอนแบบปกติของนักศึกษาที่เรีนวิชาเคมีทั่วไป ปรียา นาคเงินทอง 2,800
24 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากกากเมล็ดสบู่ดำ ฐิตยา ศรขวัญ 18,850
25 การสังเคราะห์สารประกอบไทโอมอร์โฟลีน และอนุพันธ์โดย ปฏิกิริยา Willgerodt – Kindler reaction เลิศณรงค์ ศรีพนม 7,540
26 การเปรียบเทียบผลของความร้อนที่มีต่อการสลายของวิตามินอีในน้ำมันปาล์มดิบกับน้ำมันปาล์มที่ผ่านกระบวนการ ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ 3,770
27 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบทเรียนสำเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ในแบบอีเลิร์นนิ่งผ่านโปรแกรม Moodle รายวิชา ระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สิริณา ช่วยเต็ม 2,800
28 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบทเรียนสำเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ในแบบอีเลิร์นนิ่งผ่านโปรแกรม Moodle รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คงเทพ บุญมี 2,800
29 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาที่แตกต่างกัน กรณีศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมธา ศิริกูล 2,800
30 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพโดยของเสียจากสัตว์ สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 3,770
รวม 254,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=393