สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน 2555

ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 ระบบสร้างข้อความชักจูงแบบปรับตามบริบทอัตโนมัติสำหรับการโฆษณาออนไลน์ ทรงพล กลับวงษ์ 48,200
รวม 48,200

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=403