Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณรายได้

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2556

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2556

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

(ระบุแหล่งทุนกรณีเป็นเงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย)

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย

ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน

1

เอกลักษณ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตัวประกอบร่วมของพหุนามฟีโบนัชชีและพหุนามลูคัส นางอมราภรณ์  เส็งพาณิชย์
นางสาวนนธิยา  มากะเต
นางสาววาสนา  ทองกำแหง
19,500

14 ม.ค. 2556

 

2

การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับงานตารางสอน นางสาวนนธิยา  มากะเต
นายอลงกต  สุวรรณมณี
นายมงคล  ทาทอง
นายอัคเรศ  สิงห์ทา
17,500 8 ก.พ. 2556

3

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบทวนความรู้หลังเรียน นางสาวนนธิยา  มากะเต
นางสาวธาวัลย์  อัมพวา
นายมงคล  ทาทอง
7,500

14 ม.ค. 2556

 

4

การแก้ปัญหานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 ต่ำ ผศ.แน่งน้อย  ทรงกำพล 5,000

14 ม.ค. 2556

 

5 การผลิตกระดาษจากใบพุทธรักษา

ผศ.ดร.นิตยา  โง้ววัฒนา

(40%)

อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์

(35%)

อ.ปรียา นาคเงินทอง (25%)

(10,000 บาท 100%)

10,000 12 มี.ค. 2556
6 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร

ผศ.ดร. สมพร เพลินใจ

(25%)

ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย

(25%)

ผศ.ดร.จตุพร  เผ่าพงษ์ไทย

(15%)

(13,300 บาท 100%)

8,645 14 ม.ค. 2556
7 ศึกษาฤทธิ์การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของผลแห้งมะขามป้อม

ผศ. ฐิตยา ศรขวัญ (10%)

อ.พรทิพย์ แซ่ลิ้ม (40%)

อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง (40%)

(8,350  บาท 100%)

 

7,515 14 ม.ค. 2556
8 การเตรียมอนุพันธ์ไคโตซานเพื่อใช้ขนส่งสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ดร.วณิภา นาคลดา(25%)

ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ(25%)

ผศ.ประวิทย์ ลีลางามวงศา

(25%)

ดร.ชาคร วงศ์ชินอมร (25%)

(13,300 บาท 100%)

13,300 14 ม.ค. 2556
9 อนุภาคนาโนเซนเซอร์สำหรับตรวจหายาปฏิชีวะ

ดร.ศิริวรรณตี้ภู่ (60%)

ผศ.ดร อมร ไชยสัตย์ (5%)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

(5%)

(13,300 บาท 100%)

9,310 14 ม.ค. 2556

10

การคัดแยกและคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการผลิตไบโอดีเซล

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ           40%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
30%

ดร.อนันต์ บุญปาน
30%

17,500 14 ม.ค. 2556

11

การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกผลไม้บ้างชนิด

นางสาวประภาพร พงษ์ไทย     50%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์        50%

10,000

 

14 ม.ค. 2556

12

การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากลำต้นธูปฤๅษีด้วย Aspergillus  niger  TISTR 3254

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์           30%

ดร.จันทิมา ฑีฆะ                   30%

ผศ.สุจยา ฤทธิศร                  25%

ดร.อนันต์ บุญปาน                15%

10,000

 

14 ม.ค. 2556

13

การคัดแยกและจัดจำแนกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนจากดิน

 

ประดับรัฐ ประจันต์เขตต์          50%

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ             30%

ดร.ดลนภา  แก้วภา                20%

10,000 14 ม.ค. 2556

14

การตรวจติดตามปริมาณโลหะหนักในดิน น้ำ บริเวณป่าชายเลนที่ฟื้นฟูด้วยเทคนิคทางชีวภาพ

ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ                    30%

นายอรรถพร ศิริเมธากูล            30%

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์  10%

(8,350 บาท 100%)

 

5,845

14 ม.ค. 2556

15

การเตรียมค่าข้อมูลรังสีแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์

 

ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล                   40%

นางสาวชนกนันท์ บางเลี้ยง        30%

ดร.ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ     30%

10,000 14 ม.ค. 2556

16

การหาคาบการโคจรของระบบดาวคู่โดยใช้กล้องดิจิตอลแบบ DSLR

 

นายกิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์  50%

นายวานิช โสภาสพ                  25%

ผศ.จรัส บุณยธรรมา                 25%

9,000 14 ม.ค. 2556

17

การเปรียบเทียบค่าโฟโตแฟรกชั่นของผลึก LuYAP:Ce, LYSO:Ce และ BGO

 

ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์            40%

ดร.วรนุศย์ ทองพูล                   30%

นายเดี่ยว อภัยราช                   30%

12,500 14 ม.ค. 2556

18

การออกแบบและสร้างชุดกำเนิดพลาสมาขนาดเล็กเพื่อใช้ปรับสภาพและทำความสะอาดพื้นผิว

 

นางสาวจันทนี อุทธิสินธุ์           40%

ดร.นริศร์ บาลทิพย์                   30%

ดร.ศราวุธ ใจเย็น                     30%

22,500 14 ม.ค. 2556

19

ออนโทโลยีสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยใช้ กรณีศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ปองพล นิลพฤกษ์ 12,000 14 ม.ค. 2556

20

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาศัยเทคนิคเหมืองข้อมูล

 

1. ผศ.เมธา ศิริกูล

2. สิริณา ช่วยเต็ม

3. ประภาส ทองรัก

10,000 14 ม.ค. 2556

21

ระบบจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

1. ปองพล นิลพฤกษ์

2. บุรัสกร อยู่สุข

3. คงเทพ บุญมี

5,000 12 มี.ค. 2556

22

ระบบแนะนำข้อมูลหัวข้อสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสรต์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม

2. ปิยนันท์ เทียบศรไชย

3. นงลักษณ์ พรมทอง

10,000 14 ม.ค. 2556

23

การทำนายความต้องการกำลังไฟฟ้าระยะปานกลางของประเทศไทยโดยใช้วิธีการประมาณค่าวางนัยทั่วไปและตัวแบบเชิงเส้นผสม

 

นายนิกร แสงงาม        60%

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด 40 %

    40,020

 

1 ต.ค. 2555

24

การประยุกต์ใช้ฟัซซีในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา

 

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด

ผศ.สถิตย์ พรรณรุกข์

อาจารย์สุภาพร นนทนำ

7,500 14 ม.ค. 2556

25

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติในรายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการรับรู้และการเชื่อมโยงความคิด

 

อาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร

อาจารย์เอกภักด์ ตันประยูร

อาจารย์กิตติพงศ์  กลิ่นจันทร์

    7,500 14 ม.ค. 2556

26

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ กรณีรายวิชาสถิติเชิงคณิตศาสตร์

 

ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ 2,500 14 ม.ค. 2556

รวม

600,135

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=683

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.