สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน 2558

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน 2557

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน 2556

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน 2555

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=689

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน 2558

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน 1 การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในรายวิชาหลักเคมี เพื่อส่งเสริมบัณฑิตนักปฏิบัติ นายไพฑูรย์  ทรัพย์อุดม 50,000 1 ตุลาคม 2558 2 การพัฒนาการหาปริมาณซันเซ็ต เยลโล่ว์ และตาร์ตราซีน ในอาหารโดยใช้เทคนิคโวลแทมเมตรี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ 50,000 1 ตุลาคม 2558 3 ติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ นางสาวพัชพรรณ  ขุมแร่ 50,000 1 ธันวาคม 2558 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ดร.กมลรัตน์  สมบุตร 50,000 1 ธันวาคม 2558 รวม 200,000  

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน ปี 2556

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน 1 จลศาสตร์ของการอบแห้งชาสะระแหน่ใน Spouted Bed แบบติด Draft Tube ที่มีรูพรุน ผศ.บดินทร์ชาติ สุขบท 60%ดร.สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ 30% 50,000 8 ก.พ. 2556  

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน ปี 2557

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย 1 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยไขมันจากน้ำทิ้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.จันทิมา   ฑีฆะ                     40% ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์          30% ผศ.สุจยา   ฤทธิศร                   30% 50,000 13-ก.พ.-57   2 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดด    นาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน   ผศ.ฐิตยา   ศรขวัญ                 60% ผศ.สุจยา   ฤทธิศร                 30% 45,000 13-ก.พ.-57   3 การขึ้นรูปวัสดุผสมระหว่างแบไรต์และยางธรรมชาติสำหรับกำบังรังสีเอกซ์ ดร.ศราวุธ  …