Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่าย

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย 2557

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จำนวนเงินวิจัย

ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย

1

การพัฒนาชุดทดลองการแทรกสอดของไมเคิลสันแบบมัลติมิเดียปฏิสัมพันธ์

อ.จันทนี  อุทธิสินธุ์                 40%

อ.ชนกนันท์  บางเลี้ยง             30%

ดร.ศราวุธ   ใจเย็น                 30%

108,000

25-มี.ค.-57

 

 

2

ทฤษฎีกราฟกับงานตารางสอน

อ.อลงกต  สุวรรณมณี             50%

อ.มงคล   ทาทอง                  25%

อ.อัคเรศ   สิงห์ทา                 25%

269,900

28-มี.ค.-57

 

 

3 การพัฒนาชุดโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก สำหรับกำจัดไนเตรตไนไตร์ท ภายใต้แสงอาทิตย์

ผศ.ดร.ฉัตรชัย  พลเชี่ยว           70%

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์       15%

อ.ปรีชา   มันสลาย                 15%

360,200

25-มี.ค.-57

 

4 การเตรียมเซลลูโลสจากเยื่อกระดาษสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ผศ.ดร.อมร   ไชยสัตย์             40%

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์       30%

ดร.วรายุทธ  สะโจมแสง           20%

ดร.ดลนภา  แก้วภา                10%

405,100

25-มี.ค.-57

 

5 ขั้นตอนวิธีการทำซ้ำสำหรับการแก้ปัญหาดุลยภาพกับการประยุกต์สู่ความเสถียรของตลาด ดร.วิยดา   คำเอม                100% 270,100

9-เม.ย.-57

 

6 การหาผลเฉลยสมการเพลล์
x2 – Dy2 = ±N

อ.อลงกต  สุวรรณมณี             25%

อ.มงคล   ทาทอง                   50%

อ.อัคเรศ  สิงห์ทา                   25%

225,100

28-มี.ค.-57

 

7 ระบบแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ       50%

อ.จตุรพิธ  เกราะแก้ว              50%

180,000

 

26-มี.ค.-57

 

8 ผลของการใช้เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย

อ.จตุรพิธ  เกราะแก้ว              50%

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ       50%

180,000

19-มี.ค.-57

 

9

การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซ็ก

คาไรด์จากแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการทางเอนไซม์

ดร.อนันต์  บุญปาน                35%

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์          35%

อ.ทรงพล  จำดิษฐ์                 30%

387,000

25-มี.ค.-57

 

10 เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ 70%

ผศ.ฐิตยา   ศรขวัญ                 20%

ผศ.สุจยา   ฤทธิศร                 20%

589,500

20-มี.ค.-57

 

11 การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสารสกัดสะเดาไทยเชิงธุรกิจ

ผศ.ดร.สมพร  เพลินใจ            70%

(100% = 180,000บาท)

126,000

24-มี.ค.-57

 

12 การพัฒนาชุดทดลองสำหรับปฏิบัติการทัศนศาสตร์โดยใช้เลเซอร์ไดโอด อ.เดี่ยว  อภัยราช                 100% 72,000

21-มี.ค.-57

 

13 การศึกษาการดูดซับโครเมียมด้วยเซลลูโลสที่ปรับปรุงโครงสร้าง และสร้างแบบจำลองการดูดซับด้วยระบบโครงข่ายประสาทเทียม

ดร.เสาวภาค  สุขตระกูลเวศ      40%

ดร.วณิภา  นาคลดา                30%

(100% = 360,000 บาท)

252,000

19-มี.ค.-57

 

14 การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ระดับนาโนเมตรโดยใช้มอนอเมอร์จากสารมวลชีวภาพ

ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์              50%

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์       35%

(100% = 270,000 บาท)

229,500

18-เม.ย.-57

 

15 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์       50%

ผศ.ดร.อมร   ไชยสัตย์             35%

(100% = 270,000 บาท)

229500

19-มี.ค.-57

 

16 จลนพลศาสตร์ของการดูดซับโปรตีนเชิงแข่งขันจากสารละลายโปรตีนผสมสามชนิด

ดร.นริศร์   บาลทิพย์               60%

ดร.ดลนภา   แก้วภา               40%

661,700

21-เม.ย.-57

 

 

17 การเตรียมและศึกษาสมบัติของแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิล   ลิดีนฟลูออไรด์สำหรับเยื่ออิเล็กโทรไลต์

ดร.มรกต   พุทธกาล               80%

ดร.นริศร์  บาลทิพย์                20%

315,000

22-เม.ย.-57

 

18 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการแปรปรวนของบรรยากาศชั้นบนกับภัยพิบัติทางธรณีที่เกิดในบริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.นิธิวัฒน์   ชูสกุล                85%

อ.ชนกนันท์  บางเลี้ยง             15%

342,000

25-เม.ย.-57

 

19 การสังเคราะห์แผ่นกราฟีนขนาดเล็กโดยใช้พืชประเภทหัวใต้ดินในการลดปริมาณออกซิเจนที่ผิวของแผ่นกราฟีนออกไซด์

ดร.วรนุศย์   ทองพูล               50%

ดร.อัคคพงศ์  พันธุ์พฤกษ์         25%

อ.เดี่ยว   อภัยราช                 15%

ดร.มรกต   พุทธกาล              10%

161,900

21-เม.ย.-57

 

20 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์       45%

ผศ.ดร.อมร   ไชยสัตย์             35%

(100% = 404,900 บาท)

323,920

18-เม.ย.-57

 

21 คุณสมบัติซินทิลเลชั่นของผลึก LuYAP:Ce และ BGO

ดร.อัคคพงศ์  พันธุ์พฤกษ์          60%

ดร.ศราวุธ   ใจเย็น                 15%

ดร.วรนุศย์   ทองพูล               15%

อ.เดี่ยว   อภัยราช                  10%

179,900

21-เม.ย.-57

 

รวม

 

5,868,320

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=704