Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณรายได้

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2557

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย

1

การพัฒนาหุ่นจำลองมือคนเพื่อช่วยสอนการกดจุดฝ่ามือแผนไทยสำหรับคนตาบอด

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ       50%

อ.จตุรพิธ   เกราะแก้ว             16%

อ.ไกรมน   มณีศิลป์                16%

อ.ปริญญา  จันทร์แสงรัตน์        16%

อ.จริญญา ทะหลวย                16%

อ.สุเทพ   เชาว์สนิท                16%

23,000

27-ม.ค.-57

 

2

ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารพร้อมบริโภคในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานี

ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา   60%

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์          40%

28,000

27-ม.ค.-57

 

3

วิธีการหาผลเฉลยสำหรับปัญหาจุดตรึงของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นบางตัว

ดร.วรรณา  ศรีปราชญ์             40%

อ.อลงกต   สุวรรณมณี            20%

อ.มงคล   ทาทอง                   20%

อ.อัคเรศ  สิงห์ทา                   20%

20,000

27-ม.ค.-57

 

4

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยขอรับคำปรึกษาจากคลินิกคณิตศาสตร์

อ.อัคเรศ   สิงห์ทา                  40%

อ.ธาวัลย์   อัมพวา                 60%

2,000

27-ม.ค.-57

 

5

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สุมนา   ปานสมุทร               100% 2,000

27-ม.ค.-57

 

6

การศึกษาการปนเปื้อนสารเคมี ในชานมไข่มุกในชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.เนตรนภิส  แก้วช่วย       50%

ผศ.ดร.เลิศณรงค์  ศรีพนม        25%

อ.พรทิพย์   แซ่ลิ้ม                 20%

อ.เจ๊ะฮาซัน  เจ๊ะอุบง               5%

28,000

13-ก.พ.-57

 

7

การออกแบบและพัฒนาวงจรแยกสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกและดิจิตอลเพื่อใช้งานในระบบควบคุม

ดร.วรนุศย์   ทองพูล               50%

ดร.อัคคพงศ์  พันธุ์พฤกษ์          30%

ดร.นริศร์  บาลทิพย์                10%

(100% = 28,000 บาท)

25,200

27-ม.ค.-57

 

8

ระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3  ตำบลโคกขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม    40%

อ.นงลักษณ์  พรมทอง             30%

อ.ประภาส  ทองรัก                30%

20,000

19-มี.ค.-57

 

9

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลีซึ่งเรียนเสริมด้วยสื่อการสอนอีเลิร์นนิง อ.คงเทพ   บุญมี                  100% 2,000

27-ม.ค.-57

 

10

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติในรายวิชาสถิตินอนพาราเมตริกโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการรับรู้และการเชื่อมโยงความคิด

อ.เอกภักดิ์  ตันประยูร             75%

ผศ.ยุรีย์  วรวิชัยยันต์               25%

2,500

15-พ.ค.-57

 

11

การศึกษาปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน  วิทยฐานะของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดปทุมธานี

อ.อิศราภรณ์  เทียมศร             60%

อ.กิตติพงศ์   กลิ่นจันทร์           40%

20,000

27-ม.ค.-57

 

12

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผ่าน e-learning กับการเรียนการสอนแบบห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา  ประสาทแก้ว       80%

อ.โอม   สถิตยนาค                 20%

7,000

13-ก.พ.-57

 

 

 

 

 

13

การศึกษาปริมาณขยะรีไซเคิลและแนวทางการนำกลับมาใช้ใหม่  โดยนักศึกษารายวิชาชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง อ.ประดับรัฐ  ประจันเขตต์      100% 2,000

13-ก.พ.-57

 

14

ระบบสร้างเอกสารแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : กรณีศึกษา มคอ.3 และ 5 อ.ปองพล  นิลพฤกษ์             100% 5,000

27-ม.ค.-57

 

15

การพัฒนาชุดทดลองสำหรับปฏิบัติการทัศนศาสตร์โดยใช้เลเซอร์ไดโอด อ.เดี่ยว  อภัยราช                 100% 72,000

21-มี.ค.-57

 

16

โครงสร้างระดับจุลภาคและสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีโซลเจล

ผศ.กิติพัฒน์  อนุรักษ์ฤานนท์     30%

อ.ฉันทนา   สาลวัน                30%

อ.ณัฐรดา   สถาวร                 15%

(100% = 126,000 บาท)

 94,500  8-พ.ค.-57

รวม

 

353,200

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=709

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.