Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณภายนอก

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2557

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

(ระบุแหล่งทุนกรณีเป็นเงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย)

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย

ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

1

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเก้ากำลังช้างสาร

(ทุน สกอ.)

ผศ.ดร.จตุพร  เผ่าพงษ์            40%

ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย         20%

(100% = 720,000)

432,000

19-ก.ย.-57

 

2

ความหลากหลายทางชีวภาพ   เชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ดเพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทุน สกอ.)

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์  80%

(100%=900,000)

720,000

19-ก.ย.-57

 

3

แผ่นดูดซับเสียงและฉนวนความร้อนจากยางธรรมชาติเติมฟางข้าวหรือชานอ้อยที่มีความต้านทานต่อการติดไฟสูง

ดร.สิงห์โต   สกุลเขมฤทัย         50%

(100% =  500,000)

250,000

26-ส.ค.-57

 

4

การเตรียมสารบล็อกเหงือกโดยการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบใช้แสง (บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด) ผศ.ดร.อมร   ไชยสัตย์           100% 187,000

28-ต.ค.-57

 

5

การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากการแยกน้ำ เพื่อใช้สำหรับกระบวนการไฮโตรจิเนชั่น (พวอ-สกว) ผศ.ดร.ฉัตรชัย   พลเชี่ยว        100% 300,000 1-ส.ค.-57

6

การพัฒนาการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหยด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย (พวอ-สกว)

ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์              55%

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์      45%

300,000 1-ส.ค.-57

รวม

2,189,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=716

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.