Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณภายนอก

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2558

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย

ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
– โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
1 โครงการวิจัยการพัฒนาการฟื้นฟูป่าชายเลนและพัฒนาชุมชนด้วยหัวเชื้อราผสม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 500,000 1 มีนาคม 2559
2 โครงการวิจัยการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และพัฒนาชุมชนด้วยหัวเชื้อราผสม ตำบลบึกกาสาม จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.อัชฌานัท  รัตนเลิศนุสรณ์ 149,500 29 มีนาคม 2559
– งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
1 โครงการวิจัยการศึกษาปริมาณแคปไซซินและลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อกำหนดอัตลักษณ์สายพันธุ์พริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ดร.ศิริวรรณ  ตี้ภู่ 450,0000 1 ตุลาคม 2558
2 โครงการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสกัดและน้ำหมักมะกอกป่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ 500,000 1 ตุลาคม 2558
3 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ปริมาณสารหอม (2-แซทิล-1-ไพโรลีน) ความหลากหลายของชนิดสารระเหย ปริมาณแป้งทนย่อย ปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) และปริมาณแอนไซยานิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สมพงษ์  แสนเสนยา 500,000 1 ตุลาคม 2558
4 ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียผลิตเซลลูโลสสำหรับผลิตเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์ 350,000 1 ตุลาคม 2558
– ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 จาก สกอ. ร่วมกับ สวก.
1 การออกแบบ การประดิษฐ์ และประสิทธิภาพของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วปูนซีเมนต์ กับการเตมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดร.รวมพร  โพธิ์ทอง 600,000 17 พฤษภาคม 2559
2 การพัฒนาวัสดุขั้นสูงสำหรับการเปลี่ยนไบโอเอทานอลสู่สารเคมีที่มีมูลค่าด้วยปฏิกิริยาเคมี ดร.การันต์  บ่อบัวทอง 600,000 17 พฤษภาคม 2559
– ทุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (ชุดโครงการ SME) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1 การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าเพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้และบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต ผศ.ดร.ฉัตรชัย  พลเชี่ยว 1,223,640 3 พฤษภาคม 2559
– ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
1 การสร้างและพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานประเภทชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ผศ.ดร.วรนุศย์  ทองพูล 210,000 8 มิถุนายน 2559
– ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Talent Mobility
1 สารสกัดจากยีสต์ที่มีนิวคลีโอไทด์สูงโดยใช้เอนไซม์ทางการค้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์

ดร.อัษฏาวุธ  อารีสิริสุข

(บริษัท ไบโอเวลธ์)

342,000 8 กุมภาพันธ์ 2559
2 โครงการเรื่อง “จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร”

ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา

(บริษัท ออล อะเบ๊าท์ แล็บ จำกัด)

119,628 4 มีนาคม 2559
รวมงบภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 5,544,768

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=745

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.