สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2559

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย
– งบประมาณรายได้ ประจำปี 2559
1 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในเจเนอชั่นแซด อ.อิศราภรณ์  เทียมศร 30,000 1 ตุลาคม 2558
2 การศึกษาการผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในรูปวุ้นกึ่งแข็ง อ.ประดับรัฐ  ประจันเขตต์ 30,000 1 ตุลาคม 2558
3 ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือกับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ ผศ.ฐิตยา  ศรขัวญ 30,000 1 ตุลาคม 2558
4 การหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาโพลิเมอร์เรสสำหรับตรวจแบคทีเรียในอาหาร ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา 30,000 1 ตุลาคม 2558
5 การคัดเลือกแบคทีเรียทนร้อนที่สะสมพลาสติกชีวภาพ ดร.จันทิมา ฑีฆะ (40%) 12,000 1 ตุลาคม 2558
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยายของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 09110045 คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ดร.กมลรัตน์  สมบุตร 20,000 1 ตุลาคม 2558
7 วิธีเมทริกซ์สำหรับจำนวนฟีโบนัชชีทั่วไปและการประยุกต์ นายสมนึก  ศรีสวัสดิ์ 20,000 1 ตุลาคม 2558
8 การคัดแยกจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิคแบคคทีเรียที่สามารถผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากอาหารหมักดองในประเทศไทย ผศ.สุจยา  ฤทธิศร 30,000 1 ตุลาคม 2558
9 การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับปัญหาขนส่ง นายอลงกต  สุวรรณมณี 30,000 1 ตุลาคม 2558
10 การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp. ( ดร.สุทธวรรณ  สุพรรณ 30,000 1 ตุลาคม 2558
11 เอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวนเค-จาคอบส์ทอล และจำนวนเค-จาคอบส์ทอล-ลูคัส นางสาววาสนา  ทองกำแหง 15,000 1 ตุลาคม 2558
12 เอกลักษณ์บางประการสำหรับจำนวนคู่และจำนวนคี่ของจำนวนเค-ฟีโบนักชี-ไลค์ และ จำนวนเค-ลูคัส นางสาวอมราภรณ์  เส็งพานิชย์ 15,000 1 ตุลาคม 2558
13 เอกลักษณ์บางประการที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส หรือ จำนวนโมดิฟาย k-เพล นางกุลประภา  ศรีหมุด 15,000 1 ตุลาคม 2558
14 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ นายมงคล  ทาทอง 15,000 1 ตุลาคม 2558

รวม

322,000

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=869