สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน 2559

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
– งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2559
1 การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในรายวิชาหลักเคมี เพื่อส่งเสริมบัณฑิตนักปฏิบัติ นายไพฑูรย์  ทรัพย์อุดม 50,000 1 ตุลาคม 2558
2 การพัฒนาการหาปริมาณซันเซ็ต เยลโล่ว์ และตาร์ตราซีน ในอาหารโดยใช้เทคนิคโวลแทมเมตรี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ 50,000 1 ตุลาคม 2558
3 ติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ นางสาวพัชพรรณ  ขุมแร่ 50,000 1 ธันวาคม 2558
4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ดร.กมลรัตน์  สมบุตร 50,000 1 ธันวาคม 2558
รวม 200,000

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=874