สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย 2559

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
– งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
1 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของโรงงาน
ผลิตสารสกัดจากสะเดาไทย
ผศ.ดร.สมพร   เพลินใจ   60%
รศ.ดร.อัญชลี   สงวนพงษ์  20%
นายประชุม   คำพุฒ     10%
นายนิติพงศ์   ปานกลาง    10%
70,620 1 ตุลาคม 2558
2 การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสำหรับการเพาะปลูกพืช น.ส.กนกวรรณ   ฤดีสิริศักดิ์  90%
ผศ.ดร.นิตยา   โง้ววัฒนา   10%
196,200 1 ตุลาคม 2558
3

การพัฒนาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านำมาใช้กับเครื่องปรับอากาศโดยตรง

 

นายวานิช   โสภาสพ  70%
นายกิจธนาพัฒน์   บรรดลนพรัตน์   30%
196,200 1 ตุลาคม 2558
4

การวิเคราะห์ความเสถียรของแบบจำลองเชิงตัวเลขของการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำชะลอน้ำท่วมเมื่อเข้าสู่คลองด้วยทฤษฎีจุดตรึง

 

นายอัคเรศ   สิงห์ทา    50%
ผศ.ดร.ชัยชนะ   ใจบุญ   25%
ผศ.ดร.นพรัตน์   โพธิ์ชัย  25%
98,100 1 ตุลาคม 2558
5 การพัฒนาชุดทดลองสำหรับปฏิบัติการเซนเซอร์
และทรานสดิวเซอร์
นายเดี่ยว   อภัยราช    60%
น.ส.ชนกนันท์   บางเลี้ยง   40%
176,600 1 ตุลาคม 2558
6 เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.สุกาญจน์   รัตนเลิศนุสรณ์  60%
ผศ.อัชฌาณัท   รัตนเลิศนุสรณ์  30%
ผศ.ฐิตยา   ศรขวัญ  10%
478,800 1 ตุลาคม 2558
7 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์   ไชยสัตย์  50%
ผศ.ดร.อมร   ไชยสัตย์  40%
ผศ.สาคร   ชลสาคร   10%
317,800 1 ตุลาคม 2558
8 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้ม
สารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทย
ในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11
ผศ.ดร.อมร   ไชยสัตย์   50%
ผศ.ดร.ปรียาภรณ์   ไชยสัตย์  40%
ดร.กรวินท์วิชญ์   บุญพิสุทธินันท์   10%
357,570 2 พฤศจิกายน 2558
9

การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาไทรามีนในอาหาร

 

ดร.ศิริวรรณ   ตี้ภู่    50%

นายเจ๊ะฮาซัน  เจ๊ะอุบง  20%

นายวันชัย  มีศิริ   20%

ผศ.ดร.เนตรนภิส  แก้วช่วย  10%

196,240 1 ตุลาคม 2558
10 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เองสำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 30%

ผศ.ดร.อมร   ไชยสัตย์   15%

204,615 7 กรกฎาคม 2559
11

การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด  Polyhydroxyalkanoates (PHA) ที่สังเคราะห์จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7

 

นางสาวจันทิมา  ฑีฆะ  100% 100,000 1 สิงหาคม 2559
12

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำทิ้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ดร.รัมภา  จุฑะกนก  100% 100,000 1 สิงหาคม 2559
13

คุณสมบัติซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว LuAG:Ce และYAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา

 

ดร.อัคคพงศ์   พันธุ์พฤกษ์  40%
ดร.วรนุศย์   ทองพูล    30%
ดร.ศราวุธ   ใจเย็น     30%
315,000 1 ตุลาคม 2558
14 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ ดร.ฉัตรชัย   พลเชี่ยว    70%
ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์   15%
นายปรีชา   มันสลาย       15%
441,400 1 ตุลาคม 2558
15 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณสีสังเคราะห์ในอาหาร นายปรีชา   มันสลาย    60%
ดร.ฉัตรชัย   พลเชี่ยว    40%
245,300 1 ตุลาคม 2558
16

การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีอโนดิกออกซิเดชันจากแผ่นไทเทเนียมสำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

 

น.ส.ฉันทนา   สาลวัน   60%
น.ส.ณัฐรดา   สถาวร      10%
ผศ.ดร.กมล   เอี่ยมพนากิจ   30%
166,250 1 ตุลาคม 2558
17 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์
เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง
ดร.มรกต   พุทธกาล     60%
ดร.นริศร์   บาลทิพย์     20%
น.ส.อันชัญ   หมวกงาม    20%
266,400 1 ตุลาคม 2558
18 การเตรียมทังสเตนไตรออกไซด์โครงสร้างระดับ
นาโนเมตรด้วยวิธีการไฮโดรเทอร์มอล
น.ส.ณัฐรดา   สถาวร    50%
น.ส.ฉันทนา   สาลวัน    20%
ดร.ทักษ์กมนต์   วิจักษณ์ธนาวุฒิ  20%
นายเดี่ยว   อภัยราช    10%
160,000 1 ตุลาคม 2558
19 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีส สำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า

ดร.ฉัตรชัย   พลเชี่ยว   70%

ผศ.ดร.อมร   ไชยสัตย์  15%

นายปรีชา   มันสลาย   15%

294,300 1 ตุลาคม 2558
20 การศึกษาสารออกฤทธิ์จากเปลือกลำต้นและใบ
ของชิงชี่
ดร.อิสระ   ขันติแก้ว    50%
ผศ.ดร.นิภาวรรณ   พองพรหม 25%
ดร.สิงห์โต   สกุลเขมฤทัย 25%
190,275 1 ตุลาคม 2558
รวม 4,571,670
– โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2559
1 โครงการวิจัยการพัฒนาการฟื้นฟูป่าชายเลนและพัฒนาชุมชนด้วยหัวเชื้อราผสม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (90%) 450,000 1 มีนาคม 2559
2 โคร งการวิจัยการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และพัฒนาชุมชนด้วยหัวเชื้อราผสม ตำบลบึกกาสาม จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.อัชฌานัท  รัตนเลิศนุสรณ์ (90%) 134,550 29 มีนาคม 2559
รวม 584,550
รวมงบภายในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 5,678,220

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=875