สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2560

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
– ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 จาก สกอ. ร่วมกับ สกว. (ปีที่ 2)
1 การออกแบบ การประดิษฐ์ และประสิทธิภาพของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วปูนซีเมนต์ กับการเตมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดร.รวมพร  โพธิ์ทอง 300,000 17 พฤษภาคม 2559
2

การพัฒนาวัสดุขั้นสูงสำหรับการเปลี่ยนไบโอเอทานอลสู่สารเคมีที่มีมูลค่าด้วยปฏิกิริยาเคมี

 

ดร.การันต์  บ่อบัวทอง 300,000 17 พฤษภาคม 2559
– ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ประจำปี 2560 จาก สกอ. ร่วมกับ สกว. (ปีที่ 1)
1

การพัฒนาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วชนิด BCZT ด้วยการเจือสาร BCTS สำหรับการประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน

 

ดร.ภูริพัฒน์  กันธา 300,000 3 เมษายน 2560
2

การพัฒนาอาหารเม็ดเสริมซินไบโอติกส์เสริม Lactobacillus rhamnosus GG และแก่นตะวัน และการประเมินผลต่อการเจริญเติบโต สารเคมีในเลือด และลักษณะลำไส้ในปลานิล

 

ดร.อารณี โชติโก

 282,000

 

4 เมษายน 2560
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
1

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแสง-เสียง-เบรลล์ เพื่อการเรียนรู้และเพลิดเพลินสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

รศ.ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ 5,740,000 15 สิงหาคม 2559
2 โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 1 : สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ ดร.จุฬาลักษณ์  วัฒนานนท์ 10,077,665 27 เมษายน 2560
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2559
1 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดซูโครส กลูโคส และฟรุกโทสแบบกระดาษ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ 502,000 9 กันยายน 2559
2 การพัฒนาไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์ 502,000 9 กันยายน 2559
3 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กไตรคะตะไลติกร่วมกับเซซล์สุริยะสำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม ผศ.ดร.ฉัตรชัย  พลเชี่ยว 502,000 9 กันยายน 2559
4 การพัฒนาชุดต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่าซีโอดีด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก ผศ.ดร.ฉัตรชัย  พลเชี่ยว 502,000 9 กันยายน 2559
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2560
1 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ฉัตรชัย  พลเชี่ยว 502,000 20 มีนาคม 2560
2 การพัฒนาไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์ 502,000 15 มีนาคม 2560
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด
1 การลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อผลิตชีวมวลและการนำเซลล์ไปใช้ประโยชน์ ดร.วันทนีย์  เขตต์กรณ์ 200,000 1 สิงหาคม 2559
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
1 การพัฒนาวัสดุปิดและสมานแผลจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือในรูปแบบของเส้นใยนาโนและไฮโดรเจล ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ 200,000 17 มีนาคม 2560
– โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
1 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในระดับอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

(บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด)

408,000 1 มกราคม 2560
2 การจัดทำระบบอาหารปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ขนมไทยเม็ดขนุนและซอสหมักเนื้อ

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

(บริษัท สองขุน จำกัด)

265,000 25 เมษายน 2560
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์สำหรับลูกสุกรระยะให้นมเพื่อลดระดับ Lipopolysaccharides จากการติดเชื้อ Enterohemorrhagic Escherichia coli

ดร.อารณี โชติโก

(บริษัท Smart Tec Center)

600,000 27 มีนาคม 2560
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก)
1 ความเป็นพิษของสารสกัดจากสะค้านต่อแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม ดร.ณัฐชยา  คำรังษี 690,980 9 มีนาคม 2560
2 การเตรียมอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดถั่วหรั่งสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์ 480,000 28 มีนาคม 2560
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
1 การผลิตน้ำมันยีสต์ด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 จากกลีซอรอลดิบภายใต้สภาวะมีอากาศเพื่อผลิตไบโอดีเซลทางเลือก ดร.อัษฏาวุธ  อารีสิริสุข 40,000 30 สิงหาคม 2559
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) (สวทช.)
1 พัฒนาระบบจำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการรับมือภัยคุกคามในศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนโลกไซเบอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

(บริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด)

165,000 15 พฤษภาคม 2560
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2560 (สกว.)
1 การพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันและการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ด้วยหัวเชื้อ จุลินทรีย์นาโนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ 280,000 15 พฤษภาคม 2560
2 ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินในสวนทุเรียนแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี นายปองพล  นิลพฤกษ์ 280,000 15 พฤษภาคม 2560
3 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนกรณีศึกษา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ผศ.ดร.บุรัสกร  อยู่สุข 280,000 15 พฤษภาคม 2560
รวมงบภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 23,900,645

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=882