สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน 2560

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
– งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
1 การพัฒนาวัสดุตรึงเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสเฟตในแหล่งน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ดร.วันทนีย์  เขตกรณ์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

300,000 30 กันยายน 2559
2 การพัฒนาการผลิตผงโปรไบโอติกส์ด้วยการหมักแบบแห้งและกระบวนการอบแห้งเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์

ดร.อัษฎาวุธ  อารีสิริสุข

ดร.อารณี โชติโก

ดร.จันทิมา ฑีฆะ

300,000 30 กันยายน 2559
3 คุณสมบัติทางสถิติ การจำลองสถานการณ์ และการประยุกต์ของการแจกแจงแบบลินด์เลย์สองพารามิเตอร์แบบตัดปลาย

ดร.ศิรินภา  อายุยืน

ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด

50,000 1 ตุลาคม 2559
4 แนวทางการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น

ดร.ธิปัตย์  โสตถิวรรณ์

อ.อิศราภรณ์ เทียมศร

50,000 1 ตุลาคม 2559
5 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับระบบแบบหลายขั้นตอนภายใต้อายุการใช้งานที่มีการแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี

ดร.วิมลมาศ  บำรุงเศรษฐพงษ์

ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเนิด

50,000 1 ตุลาคม 2559
6 การพัฒนาและประเมินเครื่องดื่นข้าวอัดเม็ดโปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์

ดร.อารณี  โชติโก

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริกุล

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

50,000 1 ตุลาคม 2559
7 ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับบ้านอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง

อ.กีรติบุตร  กาญจนเสถียร

อ.ปองพล นิลพฤกษ์

 

50,000 1 ตุลาคม 2559
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์มีพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูง ด้วยการเติมตะกอนจุลินทรีย์ประสิทธิภาพอายุนานในระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์และเอสบีอาร์

ดร.จรุงวิทย์  บุญโนรัตน์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

 

50,000 1 ตุลาคม 2559
9 เทคนิคการประมาณวางนัยทั่วไปสำหรับการแก้ปัญหาอสมการเชิงแปรผันและปัญหาจุดตรึง

ดร.พงศกร  สุนทรายุทธ์

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์

50,000 1 ตุลาคม 2559
10 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต TDZ และ NAA ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของอุบลชาติ ในสภาวะปลอดเชื้อ

ดร.พนารัตน์  ทองเพิ่ม

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

50,000 1 ตุลาคม 2559

รวม

1,000,000

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=883