สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย 2560

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย

ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน

– งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

1

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟ้าคะนองสำหรับการหาพิกัดพื้นที่การเกิดฝนตก

ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

อ.ชนกนันท์ บางเลี้ยง

198,000 1 ตุลาคม 2559

2

การเพิ่มปริมาณแป้งทนย่อย กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (กาบา) แอนโทไซยานิน และสารหอม (2-acetyl-1-pyrrlorine) ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว และเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่

อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง

600,000 1 ตุลาคม 2559

3

การศึกษาการสกัดแผ่นฟิล์ม Polyhydroxyalkanoates (PHA) จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 ด้วยวิธีทางเคมี และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุชีวภาพด้านการแพทย์

ดร.จันทิมา ฑีฆะ

อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง

 

600,000 1 ตุลาคม 2559

4

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนพอลิสไตรีนที่มีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลแคบในกระบวนการแบบอิมัลชัน

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย

500,000 1 ตุลาคม 2559

5

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของกิ่งชิงชี่

ดร.อิสระ ขันติแก้ว

 

344,400 1 ตุลาคม 2559

6

สมบัติบางประการของลำดับฟีโบนักชีและลำดับลูคัส

อ.อลงกต สุวรรณมณี

อ.มงคล ทาทอง

150,000 1 ตุลาคม 2559

7

การจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับอุณหภูมิในภาชนะบรรจุอาหารแช่เยือกแข็งโดยใช้ตัวแบบปฏิกิริยาคายความร้อนและวิเคราะห์ความเสถียรด้วยทฤษฎีบทจุดตรึง

อ.อัคเรศ สิงห์ทา

 

150,000 1 ตุลาคม 2559

8

การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ

ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเฉี่ยว

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

อ.ปรีชา มันสลาย

345,000 1 ตุลาคม 2559

9

การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสำหรับเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน

ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเฉี่ยว

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

อ.ปรีชา มันสลาย

430,000 1 ตุลาคม 2559

10

การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 โดยใช้กลีเซอรอลเป็นวัตถุดิบ

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

ดร.จันทิมา ฑีฆะ

300,000 1 ตุลาคม 2559

11

ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

300,000 1 ตุลาคม 2559

12

การตรวจหาแบคทีเรียที่ผลิตพลาสติกชีวภาพอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ดีเอ็นเอติดตามและมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์

ดร.ดลนภา แก้วภา

ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์

350,000 1 ตุลาคม 2559

13

การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน

ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล

ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์

ผศ.ฐิยา ศรขวัญ

187,500 1 ตุลาคม 2559

14

การพัฒนาแคลลัสกานพลูเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการทำสลบปลาดุกอุยเทศ

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

ผศ.สุพรรณ โพธิ์ศรี

204,100 1 ตุลาคม 2559

15

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

356,000 1 ตุลาคม 2559

16

การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และความหลากหลายของชนิดสารระเหยที่พบในข้าวไร่ลืมผัวในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อสร้างมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไร่ลืมผัว

ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่

อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง

400,000 1 ตุลาคม 2559

17

การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับใช้เป็นเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าในการวิเคราะห์โลหะหนัก

อ.ปรีชา มันสลาย

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์

ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเฉี่ยว

200,000 1 ตุลาคม 2559

18

การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ไฮโดรเจล ชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

225,000 1 ตุลาคม 2559

19

การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา

(59SCI-2.2-38)

ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์

ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล

ดร.ศราวุธ ใจเย็น

350,000 1 ตุลาคม 2559

20

การพัฒนาแบบจำลองการระบาดของโรคไข้เลือดออก

อ.อลงกต สุวรรณมณี

อ.มงคล ทาทอง

343,000 1 ตุลาคม 2559

21

บัวหลวงสกัดบำบัดเบาหวานและบำรุงร่างกาย

 

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล 108,240 1 ตุลาคม 2559

22

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบเกาะกลุ่มอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

อ.ธาวัลย์ อัมพวา

อ.อลงกต สุวรรณมณี

อ.มงคล ทาทอง

320,000 1 ตุลาคม 2559

23

การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด Polyhydroxyalanoates (PHA) ที่สังเคราะห์จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7

 

ดร.จันทิมา ฑีฆะ 100,000 1 สิงหาคม 2559

24

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำทิ้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.รัมภา จุฑะกนก 100,000  1 สิงหาคม 2559

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=884