สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2560

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย
– งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560
1 โครงการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชา 09410044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยบทเรียน E-learning

ผศ.จรัส  บุณยธรรม

ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์

10,000 1 ตุลาคม 2559
2 โครงการวิจัยเอกลักษณ์บางประการสำหรับพจน์ที่เป็นคู่และคี่ของลำดับ k-เพลลำดับ k-เพลลูคัส หรือ ลำดับโมดิฟาย k-เพล อ.กุลประภา  ศรีหมุด 10,000 1 ตุลาคม 2559
3 โครงการวิจัยสบัติบางประการของจำนวน (p,q,r)-Tribonacci อ.โอม  สถิตนาค 10,000 1 ตุลาคม 2559
4 โครงการวิจัยเอกลักษณ์บางประการของจำนวนเพลทั่วไปและจำนวนเพลลูคัสทั่วไป อ.สมนึก  ศรีสวัสดิ์ 10,000 1 ตุลาคม 2559
5 โครงการวิจัยกระบวนการผันกลับสู่ค่าเฉลี่ยและการประยุกต์ ดร.นนธิยา  มากะเต 10,000 1 ตุลาคม 2559
6 โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ศิรินภา  อายุยืน

ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์

อ.อิศราภรณ์ เทียมศร

10,000 1 ตุลาคม 2559
7 โครงการวิจัยศึกษาการดูดซับแคดเมียมจากน้ำเสียด้วยอนุภาค ไฮดรอกซีอะพาไทท์จากเปลือกไข่

ดร.เสาวภาค  สุขตระกูลเวศ

ดร.วณิภา นาคลดา

30,000 1 ตุลาคม 2559
8 โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์มีพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงด้วยการเติมตะกอนจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงอายุนานในระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์และเอสบีอาร์

ดร.จรุงวิทย์  บุญโนรัตน์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

 

50,000 1 ตุลาคม 2559
9 โครงการวิจัยการผลิตน้ำข้าวโปรตีนสูงจากธัญพิชเสริมซินไบโอติกซ์แบบผง

ดร.อารณี  โชติโก

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริกุล

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อน้นต์ชัยพัทธนา

50,000 1 ตุลาคม 2559
รวม 190,000

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=885