บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

/ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1 The influence of buildings to wind velocity and direction Nithiwatthn  Choosakul International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
2 Photocatalytic removal of lignin from pulp mill wastewater using LDPE-TiO2 film Saovapak Suktrakoolvait International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
3 Fertilizer Source Influenced on Environmental Emissions from  Andrographis Paniculata (Burm.) Wall. Ex  Nees Somporn Pleanjai,  Pranee Rattananupong International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
4 XANTHAN GUM FROM SUGAR CANE RESIDUE ผศ.ดร.นิตยา  โง้ววัฒนา, อาจารย์กนกวรรณ  ฤดีสิริศักดิ์ Proceedings of First International Conference SEE 2015 Science, Enfineering and Environment Central Palace Miyako Hotel, Tsu City. Mie, Japan 19-21 November 2015
5

DNA Barcodes for cultivar identification of Thailand Tamarindus indica.L.

 

Benchaporn Srisuvoramas
Sompong Sansenya
Surachest Aiumsamang
Lertharong Sripanom
Thep Piamalung
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
6 Compromise between Quality and Effort of Recommender Systems using a Neighbor Filtering Approach based on Reliable Neighbors Pitaya Poompuang International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
7

Medication Recommender System

 

Burasakorn Yoosooka,
Suvil Chomchaiya
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
8

Technology Usage Model (TUM)

 

Nakarin Pinpathomrat International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
9

Creating Detectors Clothes’ Colors and Presentations for the Visually Impaired

 

Santi Pattanavichai, Suwarin Pattamavorakun International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
10

Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project

 

Suwarin Pattamavorakun, Jaturapith Krohkaew, Kraimon Maneesilp,
Pongpon Nilpruek, Parinya Janseangrat, Kongtep Boonmee
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
11 Creating Behavior-Based Rules for Snort based on Bayesian Network Learning Algorithms Nipat Jongsawat International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
12 Influence of Substrate Concentration on Microbial Oil Production by Pseudozyma parantarctica CHC28 and Its Fatty Acid Characterization Atsadawut Areesirisuk,
Chiu-Hsia Chiu, Tsair-Bor Yen, Chun-Hung Liu, Sirikhae Pongswat, Jia-Hsin Guo
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
13 Removal of Microcystis spp. By Chitosan and Straw Extraction Natthaphon Chaosuan,
Sirikae Pongswat, Sutawan Supan
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
14 Some Identities Involving Common Factors of k-Fibonacci-Like and k-Lucas Numbers Amaraporn Sengpanit,
Nonthiya Makate,
Wasana Thongkamhaeng
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
15

Some Identities Involving Common Factors of k – Jacobsthal and k -Jacobsthal – Lucas Numbers

 

Wasana Thongkamhaeng, Nonthiya Makate, Amaraporn Sengpanit International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
16 Viscosity approximation method for the sum of two different types of finitely many accretive operators
in Banach spaces
Wanna Sriprad, Somnuk Srisawat, Oam Sthityanak International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
17 Mean reverting process with jumps under stochastic volatility and stochastic intensity Nonthiya Makate,Wasana Thongkamhaeng, Amaraporn Sengpanit International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
18 On the k-Jacobsthal-Lucas Numbers
by Matrix Methods
Somnuk Srisawat, Wanna Sriprad, Oam Sthityanak International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT 4-6 November 2015
19

Some Properties of the (p,q) – Fibonacci Number and (p,q) – Lucas Number

 

Alongkot Suvarnamani The International Conference on Engineering and Applied Sciences (TICEAS 2016) Singapore 18-21 February 2016
20

Option Pricing for Jump in Volatility and Stochastic Intensity

 

Nonthiya Makate,Wasana Thongkamhaeng, Amaraporn Sengpanit 7th International Conference On Research And Educations In Mathematics (ICREM7) 25-27 August 2015
21

Predicting the Medium-Term Electricity Load Demand of Thailand Using the Generalized Estimating Equation and the Linear Mixed Effect Model

 

Nikorn Saengngam, Unchalee Tonggumnead Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2015 12th International Conference 24-27 August 2015
22 Fuzzy linear regression model based on alpha-cuts approach Atchanut Rattanalertnusorn International Conference on Applied Statistics 2016 Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand 13-15 July 2016
6

Some Pell and Pell-Lucas identities by matrix methods and their applications

 

Somnuk Srisawat
Wanna Sriprad
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Vol.6 No1 2016
2559
7

Effects of flower extract from Nelumbo nucifera on high-K+ & Ca2+– induced colonic contraction in diabetic rats

 

Nopparat Buddhakala

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Vol.6 No1 2016

2559
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
1 Schwinger Method for Dual Damped Oscillators Surarit Pepore, Bodincat Sukbot

Chinese Journal of Physics

October 2015, vol.53, no.5, pp 100002-1 – 100002-7

October 2015
2

Green Approach for the Reduction of Graphene Oxide by Thai Shallot

 

Voranuch Thongpool, Akapong Phunpueok

Key Engineering Materials

18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.696-699

18 August 2015
3 Interaction of 662 keV Gamma Rays with LYSO(Ce) and BGO Single Crystal Scintillators Akapong Phunpueok, Voranuch Thongpool

Key Engineering Materials

18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.764-767

18 August 2015
4

Characterization and magnetic properties of cobalt ferite nanoparticles

 

Atipong Bootchanont Journal of Alloys and Compounds 30 December 2015
5 Preparation of Honey-Gelatin Nanofibers as the Prototype of Wound-Healing and Covering Materials by Electrospinning Process Naris  Barnthip Journal of Bionanoscience December, 2015 vol 9  pp. 475-479 December, 2015
6

Local structure study of phase transition behavior in Ba(Ti, Sn)O3 perovskite by X-ray absorption fine structure

 

Atipong Bootchanont Ceramics International vol. 42 (2016) pp.8151-8154 online 16 February 2016
7

X-ray absorption spectroscopy and density fynctional analysis of the Fe3+ distribution profile on Al sites in a chrysoberyl crystal, BeAl2O4:Fe3+

 

Atipong Bootchanont

Journal of Applied Crystallography  vol. 49 (2016) pp. 385-388

 

8 February 2016
8

Effects of Continuous and Discontinuous Deposition Time in Reactive Direct Current Magnetron Sputtering of Titanium Dioxide Thin Films

 

Chantana Salawan Advanced Materials Research
vol.1131 pp.251-254
22/12/2015
9

Schwinger Method for Coupled Harmonic Oscillators and Time-Dependent Linear Potential

 

Surarit Pepore, Bodinchat Sukbot Chinese journal of Physics
vol.53, no.7  pp.120004-1 – 120004-13
1/12/2015
10

Synthesis and characterisation of ZnO nanoparticles for Production of antimicrobial textiles

 

Nassara Keawkhong,
Lertnarong Sripanom,
Netnapit Kaewchuay,
Siriwan teepoo
Advanced Materials Research 22 ธ.ค. 2015
11

Encapsulation of octadecane in poly(divinylbenzene-co-methyl methacrylate) using phase inversion emulsification for droplet generation

 

Siriluk Namwong,
Md.Zahidul Islam,
Sayrung Noppalit,
Pramuan Tangboriboonrat,
Preeyaporn Chaiyasat
Journal of Macromolecular Science 5 ม.ค.2016
12

Electrochemical Fabrication of Cu2O Photocathode for Photoelectrochemical Hydrogen Evolution Reaction

 

Pattranit Thongthep,
Somporn Moonmangmee,
Chatchai Ponchio
Key Engineering Materials Vol.659 (2015) pp 226-230 2015
13

Bacterial b-Glucosidase Reveals the Structural and Functional Basis of Genetic Defects in Human Glucocerebrosidase 2 (GBA2)

 

Ratana Charoenwattanasatien,
Salila Pengthaisong,
Imogen Breen,
Risa Mutoh, Sompong Sansenya, Yanling Hua, Anupong Tankrathok, Liang Wu, Chomphunuch Songsiriritthigul, Hideaki Tanaka, Spencer J. Williams, Gideon J. Davies, Genji Kurisu, and James R. Ketudat Cairns
ACE Chemical Biology Publication Date (Web): April 26, 2016
14

Gold/Palladium Alloy for Carbon-Halogen Bond Activation: An Unprecedented Halide Dependence

 

Karan Bobuatong Chemistry – An asian journal
Vol.10 pp.2669-2676
1/12/2015
15

Influence of Poly(L-lactic acid) Molecular Weight on the Encapsulation Efficiency of Urea in Microcapsule Using a Simple Solvent Evaporation Technique

 

P.Chaiyasat, P.Pholsrimuang, w.Boontung, A. Chaiyasat POLYMER-PLASTICS TECHNOGOGY AND ENVINEERING 2016, VOL.55, No.11,1131-1136 2016
16

Design and Construction of Magnetic Nanoparticles Incorporated with a Chitosan and Poly (vinyl) Alcohol Cryogel and its Application for Immobilization of Horseradish Perosidase

 

Thidarut Laochai,
Montita Mooltongchun,
Siriwan Teepoo
Energy Procedia, 89 (2016) 248-254 2016
17

Colorimetric Enzyme Immunosensor for Carcinoembryonic Antigen Detection Based on Biomagnetic Beads

 

Siriwan Teepoo,
Naree Mhadbamrung,
Somporn Moonmungmee,
Chehasan Cheubong
Bionanoscience Vol.10 No.1 February 2016
18

Innovative biolo of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP)

 

Preeyaporn Chaiyasata
Sayrung Noppalita
Masayoshi Okuboa
Amorn Chaiyasat
Solar Energy Materials and Solar Cells
Volume 157, December 2016, Pages 996–1003
December 2016
19

Fate of Escherichia coli O157 Cells Inoculated into Lightly Pickled Chinese Cabbage during Processing, Storage and Incubation in Artificial Gastric Juice

 

YASUHIRO INATSU, YUKIKO OHATA, CHIRAPORN ANANCHAIPATTANA, MD.LATIFUL BARI, YUKIE HOSOTANI , SUSUMU KAWASAKI Biocontrol Science, 2016, Vol.21, No. 1, 51-56 2016
20 Survival of Inoculated Escherichia coli O157:H7 in Japanese Sweet Dumplings during Storage YASUHIRO INATSU, YUKIKO OHATA, NOBUTAKA NAKAMURA, YUKIE HOSOTANI, CHIRAPORN ANANCHAIPATTANA, MD.LATIFUL BARI,  , SUSUMU KAWASAKI Biocontrol Science, 2016, Vol.20, No. 4, 285-290 2016
21 Enhancement of poly-3-hydroxybutyrate production in Synechocystis sp. PCC 6803 by overexpression of its native biosynthetic genes Wanthanee Khetkorn,
Aran Incharoensakdi,
Peter Lindblad,
Saowarath Jantaro
Bioresource Technology, 214, 761-768 Online 7 May 2016
22

Effects of hydraulic retention time and carbon to nitrogen ratio on micro-pollutant biodegradation in membrane bioreactor for leachate treatment

 

Jarungwit Boonnorat,
Somkiet Techkarnjanarak,
Tyo Honda,
Pradthana Prachanurak
Bioresearch Technology Online 25 July 2016
23 ON THE DIOPHANTINE EQUATION (p + 1)^2x + q^y = z^2 Mongkol Tatong and  Alongkot Suvarnamani International Journal of Pure and Applied Mathematics
Volume 103 No. 2 2015, 155-158
1/10/2015
24

SOLUTION OF THE DIOPHANTINE EQUATION (2k − 1)^x + (2k)^y = z^2

 

Alongkot Suvarnamani and Tawan Ampawa International Journal of Pure and Applied Mathematics
Volume 103 No. 2 2015, 159-162
1/10/2015
25

Testing the equality of two parametric quantile regression curves: the application for comparing two data sets

 

Unchalee Tonggumnead Electronic Journal of Applied Statistical Analysis Vol.09 Issue 01, April 2016, 17-39 April 2016,
26

A New Multi-Step Iterative Algorithm for Approximating Common Fixed Points of a Finite Family of Multi-Valued Bregman Relatively Nonexpansive Mappings

 

Wiyada Kumam
Pongsakorn Sunthrayuth
Phond Phunchongharn
Khajonpong Akkarajitsakul
Parinya Sa Ngiamsunthorn
Poom Kumam
Algorithms 2016, 9(2), 37; doi:10.3390/a9020037 Published: 30 May 2016
27

Characterisation of the multivariate negative binomialgeneralised exponential distribution

 

Winai Bodhisuwan
Sirinapa Aryuyuen
Maejo International Journal fo Science and Technology 2016, 10(02), 197-208 January – April 2016
28 Some Properties of (p, q) – Lucas Number Alongkot Suvarnmani KYUNGPOOK Math. J. 56(2016), 367-370 April – June 2016

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=902