วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2559

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

/ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1 การพัฒนาใช้สายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อหาความเข้มข้นของสารละลาย เดี่ยว อภัยราช การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและเครือข่ายเจ้าภาพร่วมร่วม “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 3-4 ก.ย. 2558
2 เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ อ.ประภาส ทองรัก, อ.สิริณา ช่วยเต็ม, อ.ปิยนันท์ เทียบศรไชย โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 21-23 ธันวาคม 2558
3

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดดอกไม้ด้วยเทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด

 

จิรนันท์ ทองบุญอยู่, ชาลิสา  บุญจันทร์, ปิยนันท์  เทียบศรไชย และ ประภาสทองรัก การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 สิงหาคม 2558
4 การวัดประสิทธิภาพกระบวนการแฮชฟังก์ชันแบบ MDC ด้วยอัลกอริธึม MD5 SHA-1และ SHA-256 ผศ.เมธา ศิริกุล , อ.นงลักษณ์ พรมทอง การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016) 7-8 กรกฎาคม 2559
5 การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะต้นแบบ
สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 6
กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี
ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ , อ.สิริณา ช่วยเต็ม อ.ปิยนันท์ เทียบศรไชย การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016) 7-8 กรกฎาคม 2559
6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านสุขภาพ
กรณีศึกษา ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อ.ปิยนันท์ เทียบศรไชย , อ.ประภาส ทองรัก ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์” 25–26 กรกฎาคม 2559
7 แนวคิดการบริหารความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพื้นฐานมาตรฐาน ISO 3100  อ.ประภาส ทองรัก ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์” 25–26 กรกฎาคม 2559
8

การพัฒนารูปแบบการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน IEEE 829-1998

 

 อ.ประภาส ทองรัก ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์” 25–26 กรกฎาคม 2559
9

สื่อมัลติมีเดียสำหรับเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษากลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยง ฯ

 

 อ.ประภาส ทองรัก ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์” 25–26 กรกฎาคม 2559
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1

การเติบโตโกงกางใบใหญ่ด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด Trichoderma บริเวณดินตะกอนเลนที่ดักด้วยแนวไม้ไผ่ปากแม่น้ำท่าจีน

 

บุญรุ่ง ศรีสุข
สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(1) : 81-90 (2559) 2559
2 การตรวจติดตามมวลชีวภาพโกงกางใบใหญ่หลังการฟื้นฟูด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ด Trichoderma และไม่ใช้หัวเชื้อราอัดเม็ดด้วยเทคนิคแอลโลเมตรี พชร อุปมัย
สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(1) :13-21 (2559) 2559
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1 Photoelectrocatalytic activity development of copper oside electrode for hydrogen production under visible light irradiation วรรณศิริ ศรีวฤทธิ์
ภัทรานิตฐ์ ทองเทพ
พงศธร ประภักรางกูล
สมพร มูลมั่งมี
สัญชัย คูบูรณ์
และ ฉัตรชัย พลเชี่ยว
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 No.1 (2016) : 139-144 2559
2

Influence of Solvent extract on properties of biomaterial PHA derived from Novosphingobium sp. THA_AIK7

 

Jantima Teeka, Manoch Posung, Sutida Tuntikumthon, Jariya Ubonrat, Jintana Kusonsong, Rachadaphorn Pikulsiri, Supattra Kurakhamsang, Tsuyoshi Ima KKU Research Journal 2016; 22(1) 2016
3 Production of pineapple peel handicraft paper from canned fruit industrial factory สุจยา  ฤทธิศร
รัมภา จุฑะกนก
จันทิมา ฑีฆะ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 2016 No.1 : 58-70 2559
4

Application of Chitosan and Rice Straw Extract to Inhibit Growth of Microcystis spp. In Experimental Ponds

 

ณัฐพล  ชาวสวน,
สุทธวรรณ  สุพรรณ
สิริแข  พงษ์สวัสดิ์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 2016 No.1 : 58-70 2559
5 Some Properties of (p,q) – Fibonacci Numbers Alongkot Suvarnamani and Mongkol Tatong Science and Technology RMUTT Journal Vol.5 2015 No.2 (2015) : 17-21 2015
6

Some Pell and Pell-Lucas identities by matrix methods and their applications

 

Somnuk Srisawat
Wanna Sriprad
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Vol.6 No1 2016
2559
7

Effects of flower extract from Nelumbo nucifera on high-K+ & Ca2+– induced colonic contraction in diabetic rats

 

Nopparat Buddhakala

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Vol.6 No1 2016

2559

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=928