บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

/ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1

Reagent Preparation for Test Kit Analysis of Hardness Somporn Pleanjai SEE-Osaka 2016-The Second International Conference on Science, Engineering & Environment Venue: Osaka, Japan 21-24 November 2016

2

Inoculants Fungal Trichoderma, Mucor and Bacillus for Community Development

Based on Sufficiency Economy Philosophy

Sukhan Rattanaloeadnusorn SEE-Osaka 2016-The Second International Conference on Science, Engineering & Environment Venue: Osaka, Japan 21-24 November 2016

3

Preparation and Characterization of Functional Poly(methyl methacrylate-acrylic aciddivinylbenzene) Microcapsule Encapsulated Octadecane

A. Chaiyasat,

P. Chaiyasat

In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand 1-3 December 2016

4

Encapsulation of herbal estracts with poly(l-lactic acid) by a simple solvent evaporation

A. Chaiyasat,

P. Chaiyasat

In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand 1-3 December 2016

5

Effect of Ascorbic acid Concentration on Electrical Conductivity of reduced Graphene oxide Voranuch Thongpool

3rd International conference on Innovative Engineering Technologies (ICIET’2016)

Bangkok, Thailand

5-6 August 2016

6

Insecticidal activity of the fruits of Piper retrofractum against

Spodoptera exigua

Nutchaya Kumrungsee

 

Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2017) 31 March 2017

7

Direct Methanolysis of Oleaginous Yeast Biomass Biomass (Pseudozyma parantarctica to Microbial Biodiesel Atsadawut Areesirisuk International Symposium on Advanced Material Research (ISAMR 2017) Seoul, South Korea 17-19 March 2017

8

The Development of Smart Home System for Controlling and Monitoring Energy Consumption using WebSocket Protocol Niti Witthayawiroj Pongpon Nilaphruek

The International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA 2016)

Yogyakarta, Indonesia

14-16 November 2016

9

The Recommender System for Weight Loss Activity applying Ontological

Knowledge-Based

Pongpon Nilaphruek and Keeratiburt Kanchanasatian 8th RMUTNC Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok, Thailand 24-26 August 2016

10

National Culture and Learning Style Preferences in E-Learning Nakarin Pinpathomrat E-Learn 2016- Washington, DC, USA 14-16 November 2016

11

Algorithms for Computing of Optimization Problems with a Common Minimum-Norm Fixed Point with Applications Wiyada Kumam International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering Vol:10, No:12 2016

1

การใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนร่วมกับวัสดุตัวกลางชีวภาพเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืช

สุทธวรรณ สุพรรณ,

ประดับรัฐ ประจันเขตต์,

สิริแข พงษ์สวัสดิ์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่  2

กรกฎาคม – ธันวาคม2559

2

Suitable cell age for enhanced poly-ß-hydroxybutyrate accumulation under photoautotrophic nutrient deprivation of Synechocystis sp. PCC 6803 Wanthanee Khetkorn

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่  2

กรกฎาคม – ธันวาคม2559

3

ปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร นงลักษณ์ พรมทอง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

4

การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์กลุ่มแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กโซโพลิแซคคาไรด์จากอาหารหมักดองในประเทศไทย สุจยา  ฤทธิศร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

มกราคม – มิถุนายน 2560

5

การผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรท์ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก โดยใช้ขั้วไฟฟ้าผสมทังสเตนออกไซด์/บิสมัทวานาเดท ฉัตรชัย พลเชี่ยว วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

6

ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
วรนุศย์ ทองพูล
ศราวุธ ใจเย็น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

7

ผลของสารสกัดดอกและใบกานพลูต่อการระงับความรู้สึกของปลาดุกอุยเทศ

สุพรรณ โพธิ์ศรี

สุทธวรรณ สุพรรณ

นพรัตน์ พุทธกาล

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

8

Identification of pig DNA using loop-mediated isothermal amplification Dolnapa Keawpa วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

9

Removal of harmful blue-green algae Microcystis spp. using agicultural and aquacultural waste Sirikae Pongswat วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

10

การพัฒนากรอบการบริหารการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร นงลักษณ์ พรมทอง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

11

ผลของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติของยางธรรมชาติ สิงห์โต สกุลเขมฤทัย วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2559

12

การเปรียบเทียบผลึกเชิงเดี่ยว YSO, LYSO และ LSO ที่เจือด้วย Ce3+ สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา

อัคคพงศ์  พันธุ์พฤกษ์

วรนุศย์ ทองพูล

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2559

13

ผลของความหนาแน่นกำลังดิสชาร์จและการอบต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เตรียมโดยเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง ฉันทนา สาลวัน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม 2560

14

Influence of carbon and nitrogen sources on the performance of Polyhydoxyalkanoates (PHA) production using Novosphingobium sp. THA_AIK7 in batch operation Jantima Teeka, Dolnapa Kaewpa วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม – ธันวาคม 2559

15

Pelton Turbin Efficiency Analysis Using  Computational Fluid Dynamics Technique Chiraporn Ananchaipattana

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

16

Efficient ACC using Binary Coding Stream for Color Descriptor Anucha Tungkasthan

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ เล่มที่ 33 ปี 2559

 

กรกฎาคม 2559-ธันวาคม 2559

17

การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก อัญชลี ทองกำเหนิด

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16

กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

18

Odd and Even Terms of (p,q) – Fibonacci Number and (p,q) – Lucas Number Alongkot Suvarnamani วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม – ธันวาคม 2559

19

Some identities for (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers and its application to Diophantine equations Somnuk Srisawat, Wanna Sriprad SNRU Journal of Science and Technology vol.9 no.1 มกราคม – เมษายน 2560
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

1

Innovative synthesis of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP)

Preeyaporn Chaiyasata

Amorn Chaiyasat

Solar Energy Materials and Solar Cells

vol.157,

pp.996–1003

 

online 28 December 2016

2

Preparation of stable poly(methacrylic acid)-b-polystyrene emulsifier-free emulsion iodine transfer polymerization (emulsion ITP) with self-assembly nuclearion

P. Chaiyasat,

A. Chaiyasat

Polymer

vol.110, pp.124–130

 

online 10 February 2017

3

Electrochemical Technique for 1,3-Dichloro-2-propanol Analysis

Kanokwan Rudisirisak,

Nittaya Ngowattana

International Journal of GEOMATE, vol.13, Issue 37, pp. 40-43  September 2017

4

Some Properties of the (p,q) – Fibonacci Number and (p,q) – Lucas Number

Alongkot Suvarnamani,

Mongkol Tatong

International Journal of GEOMATE, vol.13, Issue 37, pp.16-19 September 2017

5

Synthesis of micrometer-sized poly(methyl methacrylate) particles by microsuspension iodine transfer poly merization (ms ITP)

P Chaiyasat,

A Chaiyasat

RSC Adv, vol.6, pp.95062-95066 online 21 September 2016

6

Effect of Gamma Irradiation on 2-Acetyl-1-Pyrroline Content, GABA Content and Volatile Compounds of Germinated Rice (Thai Upland Rice) Sompong  Sansenya Plants, vol.6 (18), pp.1-12 online 10 May 2017

7

Effect of gamma irradiation on the 2-acetyl-1-pyrroline content during growth of Thai black glutinous rice (Upland rice) Sompong Sansenya

Australian Journal of Crop Science,

vol.11, issue5, pp. 631-637

online May 2017

8

Preparation and Photocatalytic Performance of RGO/TiO2 Photocatalyst

Voranuch Thongpool

Akapong Phunpheok

Key Engineering Materials, vol.728, pp 359-363

 

online 25 January 2017

9

Acoustic and dielectric properties of 0–3 bismuth sodium titanate-bismuth potassium titanatebarium titanate/cement composites Ruamporn Potong

Ferroelectrics, Letters Section, vol.43, issue 4-6 pp.77-81

 

online 2 Sep 2016

10

Acoustic impedance and electromechanical

coupling coefficient of 2-2 parallel connectivity barium titanate piezoelectric ceramic-Portland cement composites

Ruamporn Potong

Integrated Ferroelectrics,

vol.176, issue 1, pp.85-94

online 14 Dec 2016.

11

Microstructure and performance of 1–3 connectivity environmental friendly lead-free BNBK-Portland cement composites Ruamporn Potong

Materials Research Bulletin,

Vol.90, pp.59–65

 

online 7 February 2017

12

Application of x-ray absorption spectroscopy on local structure study in Fe-doped BaTiO3 ceramics Atipong Bootchanon

Integrated Ferroelectrics, vol.177, issue 1, pp.131-136

 

online 21 March 2017

13

Effect of electric field on local structure of PZT single crystal studied by X-ray absorption spectroscopy technique Atipong Bootchanont

Integrated Ferroelectrics, vol.177, issue 1, pp.137-142

 

online 21 March 2017

14

Phase formation investigation in PZT materials by Synchrotron X-ray absorption spectroscopy techniques Atipong Bootchanont

Integrated Ferroelectrics, voL.177, issue 1, pp.69-73

 

online 21 March 2017

15

Temperature dependent local structure in BaTiOsingle crystal Atipong Bootchanont

Integrated Ferroelectrics, voL.177, issue 1, pp.74-78

 

online 21 March 2017

16

Preparations, Characterizations, and a Comparative Study on Photovoltaic Performance of Two Different Types of

Graphene/TiO2 Nanocomposites Photoelectrodes

Voranuch Thongpool

Journal of Nanomaterials, vol.2017, pp.1-13

 

online 21 March 2017

17

Effect of synthesis temperature on the magneto-electrochemical properties of LaFe0.9Co0.1O3 nanoparticles Atipong Bootchanont

Journal of Alloys and Compounds

vol.708, pp.605-611

 

online 7 March 2017

18

Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy study of local structure in strontium-doped hydroxyapatite Atipong Bootchanont

Ceramics International

vol.43, pp.11023-11027

 

online 20 May 2017

19

A Checklist of known ant species of Laos (Hymenoptera: Formicidae) Nopparat Buddhakala

Asian Myrmecology vol.8, pp.17-48

 

online 8 September 2016

20

Allodekkera sacchari, gen. nov., sp. nov., a novel yeast species in the Saccharomycetales isolated from a sugar factory in Thailand Rumpa Jutakanoke

International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 67, pp.250-255

 

online 16 March 2017

21

Bacterial Contamination into Ready-to-eat Foods Sold in Middle Thailand Chiraporn Ananchaipattana

Biocontrol Science, vol.21, No. 4, pp.225-230

 

online 21 December 2016

22

Ethanol Production from Sugarcane Leaves by Kluyveromyces marxianus S1.17, a Genome-Shuffling Mediated Transformant Rumpa Jutakanoke

BioResources

vol.12 no.4 pp.1636-1646

2017

23

Toxic compounds biodegradation and toxicity of high strength wastewater treated under elevated nitrogen concentration in the activated sludge and membrane bioreactor systems Jarungwit Boonnorat

Science of the Total Environment, vol.592 pp.252–261

 

17 March 2017

24

Releasing characteristics of anthocyanins extract in pectin–whey protein complex microcapsules coated with zein Arranee  Chotiko Journal of Food Science and Technology, vol.54, issue 7, pp.2059-2066 online 6 May 2017

25

Random S-iterative Process with Errors for Approximating Stochastic Fixed Points W. Kumam

International Journal of Applied Mathematics and Statistics,

vol.56, issue 1, pp.21-34

 

2017

26

Modified random errors S-iterative process for stochastic fixed point theorems in a generalized convex metric space Wiyada Kumam

Statistics, Optimization and Information Computing,

vol.5, pp.65-74

March 2017

27

The resolvent operator techniques with perturbations for finding zeros of maximal monotone operator and fixed point problems in Hilbert spaces Pongsakorn Sunthrayuth

Thai Journal of Mathematics, Special Issue (ACFPTO2016),

pp.1-21

2016

28

Fixed Point Results on Generalized (j,y)s-Contractive Mappings in Rectangular  b-Metric Spaces Kamonrat Sombut Comunications in Mathematics and Applications, vol.7, No.3, pp.207-216 8 August 2016

29

On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers by matrix methods Somnuk Srisawat, Wanna Sriprad Annales Mathematicae et Informaticae, vol.46 pp.195-204 5 September 2016

30

Toxicity of Houttuynia cordata Thunb extract to Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera : Noctuidae) Nutchaya  Kumrungsee

Comm.Appl.Biol.Sci,

vol.81(3), pp.275-278

 

March 2017

31

Polynomials with only real zeros K.Srimud

Malaysian Journal of Mathematical Sciences, vol 10 (S) Special Issue: The 7th International Conference on Research and Education in Mathematics (ICREM7)

pp.61-68

August 2016

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=930