วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2560

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

/ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

1

การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วัสดุรีไซเคิล HDPE และวัสดุไมโครจากแร่รูไทล์ของไทย ศราวุธ ใจเย็น

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

19 ตุลาคม 2559

2

การศึกษาการใช้วัสดุในธรรมชาติในการขจัดคราบน้ามัน กาญจนา ภิญโญภาพ “วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 22-23 ธันวาคม 2559

3

ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าคะนองกับอัตราเร็วลม เพื่อการพัฒนาการป้องกันความเสียหายของกังหันลมอัเนื่องมาจากพายุฝนฟ้าคะนอง นิธิวัฒน์ ชูสกุล

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2560
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

1

การวัดประสิทธิภาพการเข้ารหัสแบบสมมาตร ด้วยอัลกอริทึม RC4 DES Triple-DES AES128-ECB AES192-ECB และ AES256-ECB เมธา ศิริกูล และ นงลักษณ พรมทอง วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปที่ 12 ฉบับที่ 12 พฤศจิกายน 2559

2

อิทธิพลของภาพลักษณ์ การมีส่วนร่วมทางสังคม และความประทับใจในการบริการ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ : กรณีศึกษา ผู้ป่วยที่ได้รับบรากรจากบุคลากรกลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนบริการโรงพยาบาลเลิดสิน ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์

วารสารมหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน 2560

3

การวางแผนการจัดการโรงงานกล่องขนมสำหรับปริมาณสั่งผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง ธิปัตย์ โสตถิวรรณ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน 2560
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1

การใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนร่วมกับวัสดุตัวกลางชีวภาพเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืช

สุทธวรรณ สุพรรณ,

ประดับรัฐ ประจันเขตต์,

สิริแข พงษ์สวัสดิ์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่  2

กรกฎาคม – ธันวาคม2559

2

Suitable cell age for enhanced poly-ß-hydroxybutyrate accumulation under photoautotrophic nutrient deprivation of Synechocystis sp. PCC 6803 Wanthanee Khetkorn

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่  2

กรกฎาคม – ธันวาคม2559

3

ปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร นงลักษณ์ พรมทอง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

4

การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์กลุ่มแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กโซโพลิแซคคาไรด์จากอาหารหมักดองในประเทศไทย สุจยา  ฤทธิศร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

มกราคม – มิถุนายน 2560

5

การผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรท์ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก โดยใช้ขั้วไฟฟ้าผสมทังสเตนออกไซด์/บิสมัทวานาเดท ฉัตรชัย พลเชี่ยว วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

6

ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
วรนุศย์ ทองพูล
ศราวุธ ใจเย็น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

7

ผลของสารสกัดดอกและใบกานพลูต่อการระงับความรู้สึกของปลาดุกอุยเทศ

สุพรรณ โพธิ์ศรี

สุทธวรรณ สุพรรณ

นพรัตน์ พุทธกาล

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

8

Identification of pig DNA using loop-mediated isothermal amplification Dolnapa Keawpa วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

9

Removal of harmful blue-green algae Microcystis spp. using agicultural and aquacultural waste Sirikae Pongswat วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

10

การพัฒนากรอบการบริหารการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร นงลักษณ์ พรมทอง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีถุนายน 2560

11

ผลของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติของยางธรรมชาติ สิงห์โต สกุลเขมฤทัย วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2559

12

การเปรียบเทียบผลึกเชิงเดี่ยว YSO, LYSO และ LSO ที่เจือด้วย Ce3+ สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา

อัคคพงศ์  พันธุ์พฤกษ์

วรนุศย์ ทองพูล

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2559

13

ผลของความหนาแน่นกำลังดิสชาร์จและการอบต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เตรียมโดยเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง ฉันทนา สาลวัน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม 2560

14

Influence of carbon and nitrogen sources on the performance of Polyhydoxyalkanoates (PHA) production using Novosphingobium sp. THA_AIK7 in batch operation Jantima Teeka, Dolnapa Kaewpa วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม – ธันวาคม 2559

15

Pelton Turbin Efficiency Analysis Using  Computational Fluid Dynamics Technique Chiraporn Ananchaipattana

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

16

Efficient ACC using Binary Coding Stream for Color Descriptor Anucha Tungkasthan วารสารวิศวกรรมศาสตร์ เล่มที่ 33 ปี 2559 กรกฎาคม 2559-ธันวาคม 2559

17

การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก อัญชลี ทองกำเหนิด

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16

กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

18

Odd and Even Terms of (p,q) – Fibonacci Number and (p,q) – Lucas Number Alongkot Suvarnamani วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม – ธันวาคม 2559

19

Some identities for (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers and its application to Diophantine equations Somnuk Srisawat, Wanna Sriprad SNRU Journal of Science and Technology vol.9 no.1 มกราคม – เมษายน 2560

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=932