ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1078

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวันตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1081

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1084

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair 2018

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1090

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน “Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1093

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน ในงานThe 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1098

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานIEI&WIIF 2018

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1101

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ อันดับที่ 3

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1104

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1107

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best Paper Award

201800307ICDP-2018_03-550x412คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ (co-author 1) และ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง (co-author 2) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management 2018 (1st ICDP 2018) ในหัวข้อวิจัย “Accident Detection and Notification System using Android Smart Devices” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1016