ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ Oral Presentation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยากาารคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ  Oral Presentation
กลุ่ม Information Technology and Communication Arts
ผลงานเรื่อง Study of Association Rules for Recommender System of Computer Science Seminar
Topics Using Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm
จากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20140905-550x357

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=793

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ (Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้
(Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)

ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่   ดร.อมร ไชยสัตย์   นายปรีชา มันสลาย

บทนำ

วิตามินซี (vitamin C) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อกรดแอสคอบิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ มีความจำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย วิตามินซีเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์คอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างของหลอดเลือด เอ็น กระดูก และฟัน
เป็นสารด้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ทำให้เซลล์อยู่ในสภาวะปกติ ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุจากอาหารได้ดียิ่งขึ้น และเสริมภูมิต้านทานและช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ เนื่องจากวิตามินซีมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ เป็นต้นซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินซีขึ้นเองได้ แต่จะได้รับวิตามินซีจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเท่านั้น แหล่งอาหารที่มีวิตามินซีสูง ได้แก่ พืช ผักและผลไม้ เช่นส้ม ฝรั่ง มะละกอ มะนาว พริกหยวก ผักกาด มะเขือเทศ และหน่อไม้ฝรั่ง

ดังนั้นในปัจจุบันทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของวิตามินซี  ผลิตออกมาจำหน่ายในรูปของน้ำผลไม้บรรจุในกล่องหรือขวดพร้อมบริโภค ได้แก่ น้ำผลไม้กระป๋อง ที่ผลิตจากส้ม สับปะรด หรือฝรั่ง ในประเทศไทยธุรกิจผลิตน้ำผลไม้มีแนวโน้มขยายตัวค่อนข้างสูง เพราะเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลไม้ตามฤดูกาลหลากหลาย  ทั้งผลิตเพื่อขายในประเทศและเพื่อส่งออกขายนอกประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง และยุโรปทำให้มูลค่าทางการตลาดในน้ำผลไม้สูงถึง6,000ล้านบาทต่อปี โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นน้ำผลไม้ 100% มูลค่า 2,500 ล้านบาท น้ำผลไม้ผสมต่ำกว่า 40% มูลค่า 500 ล้านบาท และน้ำผลไม้ต่ำกว่า 25% มูลค่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นน้ำส้ม ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ำผลไม้พร้อมดื่ม จึงมีความจำเป็นและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทางสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ทำการตรวจสอบปริมาณวิตามิน ซี   จากการตรวจสอบวิตามินซี พบว่า น้ำส้ม 100%  ที่ระบุตามข้างกล่องมีปริมาณวิตามินซีไม่ถึง 10 มิลลิกรัม ส่วนน้ำส้ม 30-40% มีบางตราสินค้าที่มีส่วนผสมวิตามินซี และบางยี่ห้อไม่พบเลย เช่นเดียวกับน้ำรสส้ม ส่วนน้ำส้มผสม 25% ไม่พบวิตามินซีเลย จากผลตรวจสอบนี้ จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ข้อมูลไม่ตรงกับฉลากที่ทางผู้ผลิตระบุ โดยจะพบว่ามีวิตามินซีอยู่ปริมาณน้ำมากหรือแทบจะไม่มีเลย

เพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ำผลไม้พร้อมดื่มหลังกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ วิธีทั่วไปที่ใช้ในปัจจุบันคือ การไทเทรต แต่พบว่าวิธีดังกล่าวยังมีข้อด้อย เช่น ต้องอาศัยผู้ทำการวิเคราะห์ที่มีความชำนาญสูง ใช้สารเคมีในปริมาณมากและมีความเป็นพิษ ไม่สามารถวิเคราะห์ในภาคสนามได้  ต้องส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเท่านั้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซี ให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ได้ในภาคสนาม มีราคาถูกและใช้งานง่ายสามารถตรวจวัดได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=661

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี

จันทิมา ฑีฆะ

ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ด้านพลังงานมีการลดลงอย่างต่อเนื่องของแหล่งพลังงานโลก
และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการใช้พลังงาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ทั้งปริมาณน้ำมันดิบมีแนวโน้มว่า
จะหมดลงในอนาคต นักธรณีวิทยาคาดการณ์ว่าหากไม่มีการสำรวจพลังงานเพิ่มเติม
แหล่งพลังงานฟอสซิลของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจหมดลงได้ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า
2014

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=657

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีพ.ศ. 2556

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

ว/ด/ปีที่นำไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

1

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนกับวิธีปกติ56SCI-๔.๖-1-01 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดมีการนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 30 ก.ย. 56 

2

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ CAI กับการสอนปกติ56SCI-๔.๖-1-02 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 30 ก.ย. 56 

3

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบทวนความรู้หลังเรียน56SCI-๔.๖-1-03 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 20 ธ.ค. 56 

4

โครงการวิจัยเรื่อง หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด Trichodermaและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ)56SCI-๔.๖-1-04 นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะโดยการนำไปบริการวิชาการกับชุมชน หมู่ 7 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีในพื้นที่แปลงนาข้าวของนางสาวขวัญเรือน  พุ่มประดล หมู่ 7 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 25 พ.ค. 2556

5

โครงการออกแบบและพัฒนาสบู่ผสมสารสกัดมังคุด56SCI-๔.๖-1-05 นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทคุณค่าป่าไทยนำความรู้จากงานวิจัยไปควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสำคัญของมังคุด บริษัทคุณค่าป่าไทย 20 ธ.ค. 2556

6

หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด Trichoderma และการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน                           (งบประมาณภายนอก ปี 2554 จาก วช.)56SCI-๔.๖-1-06 นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะโดย1. จัดโครงการเพาะกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพ โดยมีการจัดอบรมเพาะกล้าไม้เบิกนำและนำนักเรียนและนักศึกษาปลูกกล้าไม้เบิกนำบริเวณปากแม่น้าท่าจีน จ.สมุทรสาคร และจัดตั้งศูนย์เพาะกล้าไม้ป่าชายเลน

2. ทำให้ ชุมชนชาวบ้านหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสร้างรายได้จากการเพาะต้นกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพและผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในเชิงพาณิชย์

 

หมู่บ้านสหกรณ์ หมุ่ 3 ตำบลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 14 พ.ค. 2556 

7

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพโดยของเสียจากสัตว์(งบประมาณรายได้ พ.ศ. 2555)

56SCI-๔.๖-1-07

นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะโดยการนำไปบริการวิชาการกับชุมชน โดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์   โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชนชุม ชนมุสลิม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชนมุสลิม
ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
16 พ.ค. 56 

8

การสำรวจการแพร่กระจายของสาหร่ายพิษในคลองรังสิตปี พ.ศ. 2550-2552(งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2552)

56SCI-๔.๖-1-08

นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธรณะโดยการนำไปบริการวิชาการกับชุมชน โดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์   โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชนชุมชนมุสลิม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชุมชนมุสลิม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 16 พ.ค. 56

9

The color removal of brewery wastewater with ozonation in Thailand56SCI-๔.๖-1-09

 

นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยบริษัทอินโนเวชัน ไอเดีย จำกัดได้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทอินโนเวชัน ไอเดีย จำกัด 9 ธ.ค. 2556

10

Decolorization of effluent water from pulp and paper mill in Thailand by ozonation56SCI-๔.๖-1-10 นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยบริษัทอินโนเวชัน ไอเดีย จำกัดได้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทอินโนเวชัน ไอเดีย จำกัด 9 ธ.ค. 2556

11

การพัฒนาอุปกรณ์การวัดมุมสัมผัสพื้นผิวสำหรับห้องปฏิบัติการ56SCI-๔.๖-1-11

 

นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม ได้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนในการนำเข้าอุปกรณ์การวัดมุมสัมผัสพื้นผิวจากต่างประเทศ เนื่องจากอุปกรณ์ต้นแบบที่สร้างขึ้นสามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม 15 ธ.ค. 2556

12

การพัฒนาต้นแบบระบบปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์สำหรับใช้ในการศึกษาฟิสิกส์พื้นฐาน56SCI-๔.๖-1-12

 

นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม ได้นำงานวิจัยไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบปฏิบัติการนิวเคลียร์ เพื่อลดการนำเข้าระบบปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์จากต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม 12 ธ.ค. 2556

13

การพัฒนาระบบเว็บไซด์สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 3  ต.โคกขาม  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร แบบยั่งยืน56SCI-๔.๖-1-13 นำไปใช้ประโยชน์เชิงสารณะโดยการนำไปบริการวิชาการกับชุมชนโดยมีการนำงานวิจัยไปใช้ เป็นเวปไซต์ของหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.โคกขามอ.เมือง จ.สมุทรสาคร หมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ต.โคกขาม
อ.เมืองจ.สมุทรสาคร
1 ธ.ค.2556

14

ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาฝ่ายช่างดอนเมือง (หน่วยงาน MN)56SCI-๔.๖-1-14 เป็นการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในเชิงนโยบายโดยบริษัทการบินไทย ฝ่าย Maintenance Records and customer coordinator  dvi (MT-R) นำผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์โดย  1) ทำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นรับทราบความคิดเห็นของพนักงานใต้บังคับบัญชา 2) ส่งต่อให้ฝ่ายบุคคล ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานบุคคลต่อไป 3) เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ บริษัทการบินไทยMaintenance Records and customer coordinator  dvi (MT-R)

11 ธ.ค.56

15

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจปลูกส้มพันธุ์เขียวดำเนินของเกษตรกรอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี56SCI-๔.๖-1-15 นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาเปรียบเทียบ  ปรับปรุงกับข้อมูลของเกษตรกรที่ปลูกส้มในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรต่อไป

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

26 ธ.ค.56

16

การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มด้วยวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ56SCI-๔.๖-1-16 นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอสพีซัพพลายแอนด์ไซแอนท์นำไปใช้ในงานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้สารเคมีและใช้เพื่อประกอบในการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอสพี ซัพพลายแอนด์ไซแอนซ์

28 พ.ย. 56

17

การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อนได้56SCI-๔.๖-1-17 นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอสพีซัพพลายแอนด์ไซแอนท์นำไปใช้ในงานข้อมูลผิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้สารเคมีและใช้เพื่อประกอบในการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอสพี ซัพพลายแอนด์ไซแอนซ์

19 ธ.ค. 56

18

การเตรียมฟิล์มผสมระหว่างโปรตีน
เซริซินจากรังไหมพันธุ์ไทยและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์56SCI-๔.๖-1-18
นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม นำไปใช้ในงานข้อมูล ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอขายสารเคมีแก่หน่วยงานที่ต้องการทำงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวัสดุศาสตร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม

19 ธ.ค. 56

19

การพัฒนาเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดความหนาแน่นของของแข็งด้วยวิธีไฮโดรสแตติก เวทธิง56SCI-๔.๖-1-19 นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม นำไปใช้เป็นข้อมูลและเป็นต้นแบบในการสร้างเครื่องชั่งสำหรับวัดความหนาแน่น ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม

2 ธ.ค. 56

20

การใช้อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์วัดระดับของเหลว56SCI-๔.๖-1-20 นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม นำไปใช้เป็นข้อมูลและเป็นต้นแบบในการสร้างชุดการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหัววัดอัลตร้าโซนิค ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม

2 ธ.ค. 56

21

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจจับทางแสงเพื่อใช้สำหรับชุดการทดลองการแทรกสอดของไมเคิลสัน56SCI-๔.๖-1-21 นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม นำไปใช้เป็นข้อมูลและเป็นต้นแบบในการสร้างชุดการทดลองการแทรกสอดของแสงโดยวิธีของไมเคิลสัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม

12 ธ.ค. 56

22

การตรวจสอบระดับของเหลวโดยใช้
ไฟเบอร์ออปติกเซ็นเซอร์56SCI-๔.๖-1-22
นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม นำไปใช้เป็นข้อมูลและเป็นต้นแบบในการสร้างชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ไฟเบอร์ออปติก ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอ็ดดูเคชันซิสเท็ม

12 ธ.ค. 56

23

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบกลุ่มกับแบบปกติ56SCI-๔.๖-1-22 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดมีการนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ร.ร.บ้านหนองชุมเห็ด

20 ธ.ค. 56

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=640

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2556

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

/ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

1

Focusing for MeV Proton Beam using Tapered Capillary for Micro-PIXE Analysis (56SCI4-5-01)(56SCI4-5-01) ศราวุธ ใจเย็น Siam Physics Congress (SPC2013) 21-23 March 2013

2

Preparation and Wettability Behavior of Thai Silk Sericin/PolyvinyAlcohol (PVA) Blending Film(56SCI4-5-02) วรนุศย์ ทองพูลอัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์

ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ

 

Siam Physics Congress (SPC2013) 21-23 March 2013

3

Light Yield Non-proportionality and Energy Resolution of Lu0.7Y0.3AlO3:Ce and Bi4Ge3O12 Scintillators(56SCI4-5-03) อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์วรนุศย์ ทองพูล

กิจธนพัฒน์ บรรดลนพรัตน์

 

Siam Physics Congress (SPC2013) 21-23 March 2013

4

Performances Comparison of Eye  Tracking by Mean-Shift and Lacus – Kanade Algorithms (56SCI4-5-04) ผศ.เมธา  ศิริกูล The  Proceeding of the 9th National Conference  on Computing  and Information Technology 30/05/2556

5

Evaluation of Size Distribution of  Spherical Nanoparticles based  on Image Processing (56SCI4-5-05)(56SCI4-5-05) อ.นงลักษณ์  พรมทอง The  Proceeding of the 9th NationalConference  on Computing  and Information

Technology

30/05/2556

6

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติกรณีรายวิชา 09-123-455 สัมมนาทางสถิติ(56SCI4-5-06) ผศ.ยุรีย์  วรวิชัยยันต์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี2556 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 31/05/2556 

 

 

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)

1

Determination of the encapsulated octadecane in polymer capsule by gel permeation chromatography(56SCI4-5-07) S. Namwong, W. Rodswaeng, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat In 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium

18-21 December 2013

2

Parity Check Matrix Construction of LDPC Codes in Bit-Patterned Media Recording Channels Using Tippett’s Random Number Table(56SCI4-5-08) ผศ.ดร.ชุติมา  ประสาทแก้ว  IEEE TENCON 2013  22-25 ต.ค.56

3

Accuracy Enhancement for Fuzzy Time Series using Modified Fuzzy Relationship (56SCI4-5-09)(56SCI4-5-09) อ.ไกรมน  มณีศิลป์ Procedings of 2013 International Conference on Fuzzy Theory and Its ApplicationTaipei, Taiwan 6-8 Dec. 2013

4

Development of Physics Laboratory Utility Program using Visual Basic for the First Year Students in Rajamangala University of Technology Thanyaburi(56SCI4-5-10) จันทนี อุทธิสินธุ์วัชระ รอดสัมฤทธิ์

จรัส บุณยธรรมา

The International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2013) 9-11   May 2013

5

The development of Appropriate Instructional Models for Statistics Stduent: a Case Study of the 09-121-202 Mathematiocal Statistics Course(56SCI4-5-11) Yuree Worawichaiyan The International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2013) 9-11   May 2013

6

The linear regression and Fuzzy Linear Regression based Medical Service value Models for Informal Workers in Thailandh(56SCI4-5-12) Kumam, W. and Pongpullponsak, A. ANZIAM Conference 2013 Newcastle, Australia February 3-7 2013

7

Fuzzy logic and Fuzzy Clustering for Medical Service Value model,(56SCI4-5-13) Kumam, W. and Pongpullponsak, A. International Multiconference of Engineers and Computer Scientists, Kawloon, Hong Kong,Chaina  March 13 – 15 2013

8

Fuzzy rating score on the Likert Scale(56SCI4-5-14) ผศ.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ International Conference on Engineering and Applied Science Osaka, Japan November 7-9 2013

9

Practitioners Approach Towards Information System of Infections Disease Surveillance Issues: A Case Study of Community Medical Unit in Thailand(55SCI4-5-15) อ.จตุรพิธ  เกราะแก้ว  The 2ndInternational Conference on Management Technology and Science (ICMTS 2013) September 1-2 2013.

10

Practical Administering Security to the University Research Working Group Knowledge Management System Website(56SCI4-5-16)_ รศ.ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ The 2ndInternational Conference on Management Technology and Science (ICMTS 2013) September 1-2 2013.
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI

1

การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิแลคติกแอซิด ไมโครแคปซูลที่บรรจุวิตามินอี(56SCI4-5-17) รัชนีวรรณ การค้า, ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์,อมร ไชยสัตย์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.อุบลราชธานี

พฤษภาคม – สิงหาคม 2556

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ.

1

การศึกษาประสิทธิภาพและผลกระทบของการใช้สารคอปเปอร์ซัลเฟต ในการกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง(56SCI4-5-18) สิริแข พงษ์สวัสดิ์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาปีที่พิมพ์ 2556 (วารสารปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑)

 

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2556

2

การศึกษาคุณภาพน้ำ และปริมาณแร่ธาตุบางชนิดบริเวณเหนือและภายในท่อน้ำพุร้อนของอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรีระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554(55SCI4-5-19)

 

สิริแข พงษ์สวัสดิ์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา วารสารปีที่ 18ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2556

3

การผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีทางชีวภาพ(56SCI4-5-20) สุจยา ฤทธิศร วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา วารสารปีที่ 18ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2556
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

1

Fuzzy Analysis Method for the Estimation of Medical Service Value Model, Thai Journal of Mathematics(56SCI4-5-21) Kumam, W. and Pongpullponsak, A. Thai Journal of Mathematics Vol11, No. 3 : 655 – 665, 2013
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

1

Scintillation Response of LSO:Ce and NaI:Tl Single Crystal Scintillators(56SCI4-5-22) Akapong Phunpueok, Voranuch Thongpool Journal of Applied Science Research 2013, Special, 9(12), p.5970-5975 

2

Light Yield Non-proportionality and Energy Resolution of BGO Scintillation Crystals(56SCI4-5-23) Akapong Phunpueok, Voranuch Thongpool Journal of Applied Science Research 2013, Special, 9(12), p.5976-5980

3

Morphology and thermal properties of PVDF electrospun nanofiber(56SCI4-5-24) M. Buddhakala Journal of Applied Science Research 2013, Special, 9(12), p.5986-5989

4

Detection of Different Photovoltaic Current before the Raining by using Solar Cell(56SCI4-5-25) Nithiwatthn Choosakul, Tukkamon Vijaktanawudhi, Chanoknan Banglieng Journal of Applied Science Research 2013, Special, 9(12), p.6054-6058

5

Preparation of Thai Silk Sericin/Poly(Vinyl Alcohol) Hybrid Film for Drug Delivery Control: Study on Amoxicillin Trihydrate(56SCI4-5-26) Voranuch Thongpool, Akapong Phunpueok, Naris Barnthip Journal of Applied Science Research 2013, Special, 9(12), p.6189-6192
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

1

Inactivation of bacteriophages by high levels of dissolved CO2(56SCI4-5-27) Jantima Teeka Environmental Technology 2013, Vol. 34, p.539-544

2

Influence of lutetium content on the scintillation properties in (LuxY1-x)AlO3:Ce single crystals(56SCI4-5-28) Akapong Phunpueok Physica Status Solidi (A) Applications and Materials 2013, Vol.210(9), p. 1903-1908
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

1

Preparation of poly(divinylbenzene) microencapsulated octadecane by microsuspension polymerization: oil droplets generated by phase inversion emulsification(56SCI4-5-29) P. Chaiyasat,Md. Z. Islam and

A. Chaiyasat

RSC Advances

.

3 (2013) 10202-10207

2

Unmodified gold nanoparticles as a simple colorimetric probe for ramoplanin detection(56SCI4-5-30) SiriwanTepoo, PhongnarinChumsaeng, KhwankhaoPalasak, NatvaraBuasod, NareeMhadbamrung, and PhorntipSae-Lim 

 

 

 

Talanta

9/4/2013,117 (2013) 518-522.

3

Greener liquid chromatography using a guard column with micellar mobile phase for separation of some pharmaceuticals and determination of parabens(56SCI-45-31) N. Youngvises, T. Chaida, S. Khonyoung,N. Kuppithayanant, W. Tiyapongpattana, A. Itharat, J. Jakmunee

Talanta

1/18/2013,106 (2013) 350-359.

4

Preparation of Polymer Blends Between Poly(lactic acid) and Poly(butylene adipate-co-terephthalate) and Biodegradable Polymers as Compatibilizers(56SCI4-5-32) W. Pivsa-Art, A. Chaiyasat, S. Pivsa-Art, H. Yamane and H. Ohara

Energy Procedia

July, 2013 Vol. 34

5

Preparation and characterization of natural rubber/poly [styrene-co-2-(methacryloyloxy) ethyl trimethylammonium chloride] nanocomposites by heterocoagulation(56SCI4-5-33) S. Promdsorn, S. Moommungmee, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat

Energy Procedia

July, 2013 Vol. 34

6

Preparation of poly(l-lactic acid) microencapsulated vitamin E ((56SCI4-5-34) P. Chaiyasat , A. Chaiyasat, P. Teeka, S. Noppalit and U. Srinorachun

Energy Procedia

July, 2013 Vol. 34

7

Comparison of disinfection effect of pressurized gases of CO2, N2O, and NonEscherichia coli(56SCI4-5-35) Jantima Teeka water research  2013, Vol.47, p.              4286-4293

8

Separation of D, L-Lactic Acid by Filtration Process(56SCI4-5-36)

 

 

Anan Boonpana Energy Procedia  2013, Vol.34, p. 898 – 904

9

Pulsed Laser Ablation of Graphite Target in Dimethyformamide(56SCI4-5-37) Voranuch Thongpool, Akapong Phunpueok Energy Procedia 2013

10

Reproduced Solar Radiation Derived from Electric Current of Solar Cell for Daytime Meteorological Study(56SCI4-5-38) Nithiwatthn Choosakul, Chanoknan Banglieng, Naris Barnthip Energy Procedia 2013

11

A Test for Testing the Equality of Two Covariance Matrices for High-dimensional Data(56SCI4-5-39) Saowapha Chaipitak and Samruam Chongcharoen  Journal of Applied Sciences 13(2) : 270 – 277 2013 13(2) : 270 – 277 2013

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=645

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2556

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ลำดับที่

ชื่อบทความวิชาการ/ตำรา/หนังสือ

ชื่อเจ้าของบทความ/ตำรา/หนังสือ

แหล่งตีพิมพ์/การรับรองคุณภาพ

ว/ด/ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1

บทบาทของสารลดแรงตึงผิวในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชัน(56SCI๔.๗-1-01) ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

2556

2

อนุภาคนาโนทอง: การสังเคราะห์และการประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี(56SCI๔.๗-1-02) อ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2556

ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากำหนด

1

เคมีสำหรับวิศวกร(56SCI๔.๗-2-01) ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ รศ. ดร. ลัดดา มีสุขผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา

พ.ศ.2556

2

การเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น(56SCI๔.๗-2-02) อาจารย์สุมนา ปานสมุทร ผศ. ดร. ธิดา เดชฮวบผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม

พ.ศ.2556

3

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา(56SCI๔.๖-2-03) ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาลผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

พ.ศ.2556

4

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  (ปรับปรุงครั้งที่ 1)(56SCI๔.๖-2-04) 1. อ.ประดับรัฐ ประจันเขตต์2. ผศ.สุจยา ฤทธิศร รศ.ดร.สายพิน ไชยนันทน์ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

พ.ศ.2556

5

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป(ปรับปรุงครั้งที่ 1)(56SCI๔.๖-2-05) อ.วรกวี ชุมวรฐายี รศ.ดร.สุนันทา รัตนโภผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

พ.ศ.2556

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=643

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปีงบประมาณ 2556

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

(ระบุแหล่งทุนกรณีเป็นเงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย)

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จำนวนเงินวิจัย

/ด/ป ที่ทำสัญญารับทุน

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย

1

ลำดับของพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจริง

(56SCI4.3-01)

นางกุลประภา  ศรีหมุด
นายสมนึก  ศรีสวัสดิ์

160,000

21 ม.ค. 2556

2

เอกลักษณ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตัวประกอบร่วมของพหุนามฟีโบนัชชีและพหุนามลูคัส

(56SCI4.3-02)

นางอมราภรณ์  เส็งพาณิชย์
นางสาวนนธิยา  มากะเต
นางสาววาสนา  ทองกำแหง

19,500

14 ม.ค. 2556

3

การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับงานตารางสอน

(56SCI4.3-03)

นางสาวนนธิยา  มากะเต
นายอลงกต  สุวรรณมณี
นายมงคล  ทาทอง
นายอัคเรศ  สิงห์ทา

17,500

8 ก.พ. 2556

4

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบทวนความรู้หลังเรียน

(56SCI4.3-04)

 

นางสาวนนธิยา  มากะเต
นางสาวธาวัลย์  อัมพวา
นายมงคล  ทาทอง

7,500

14 ม.ค. 2556

5

การแก้ปัญหานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 ต่ำ

(56SCI4.3-05)

ผศ.แน่งน้อย  ทรงกำพล

5,000

14 ม.ค. 2556

6

การศึกษาการดูดซับแคดเมี่ยมด้วยไคโตซาน-เชลลูโลส คอมโพสิท และสร้างแบบจำลองการดูดซับด้วยระบบโครงข่ายประสาท เทียม

(56SCI4.3-06)

ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ (40%)

ดร. วณิภา นาคลดา

(30%)

(350,000 (100%))

245,000

21 ม.ค. 2556

7

การเตรียมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์และนาโนเงินที่แขวนลอยในน้ำสำหรับการประยุกต์ใช้ในสารทำความสะอาด

(56SCI4.3-07)

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย (หัวหน้าโครงการ) (50%)

(240,000 บาท 100%)

120,000

21 ม.ค. 2556

8

การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

(56SCI-4.3-08)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (50%)

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (35%)

(400,000 บาท 100%)

340,000

21 ม.ค. 2556

9

การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ระดับนาโนเมตรโดยใช้มอนอเมอร์ที่มาจากสารมวลชีวภาพ

(56SCI4.3-09)

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (50%)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์(35%)

(300,000 บาท 100%)

255,000

21 ม.ค. 2556

10

การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อนได้

(56SCI-4.3-10)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

(45%)

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (35%)

(300,000 บาท 100%)

240,000

 

28 มี.ค. 2556

11

การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรว่านชักมดลูกภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย

(56SCI-4.3-11)

ผศ.ดร.จตุพร  เผ่าพงษ์ไทย

(25%)

ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย(25%)

ผศ.ดร.นิตยา โงว้วัฒนา (5%)

768,000 บาท 100%

422,400

28 มี.ค. 2556

12

การพัฒนาเส้นใยนาโนไคโตซานสำหรับไบโอเซนเซอร์

(56SCI-4.3-12)

ดร.ศิริวรรณตี้ภู่ (60%)

ดร.นริศร์ บาลทิพย์ (20%)

195,000 บาท 100%

156,000

 

28 มี.ค. 2556

13

การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทรกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน

(56SCI-4.3-13)

ผศ.ดร. จุฑารัตน์  ศริดารา (50%)

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยนันท์ (10%)

ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม

(10%)

ดร.สิงห์โต  สกุลเขมฤทั(10%)

อ.ไพฑูรย์ ทรัพอุดม (10%)

(300,000 บาท 100%)

300,000

28 มี.ค. 2556

14

การผลิตกระดาษจากใบพุทธรักษา

(55SCI-4.3-14)

ผศ.ดร.นิตยา  โง้ววัฒนา

(40%)

อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์

(35%)

อ.ปรียา นาคเงินทอง (25%)

(10,000 บาท 100%)

10,000

12 มี.ค. 2556

15

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร

(56SCI-4.3-15)

ผศ.ดร. สมพร เพลินใจ(25%)

ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย(25%)

ผศ.ดร.จตุพร  เผ่าพงษ์ไทย

(15%)

(13,300 บาท 100%)

8,645

14 ม.ค. 2556

16

ศึกษาฤทธิ์การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของผลแห้งมะขามป้อม

(56SCI-4.3-16)

ผศ. ฐิตยา ศรขวัญ (10%)

อ.พรทิพย์ แซ่ลิ้ม (40%)

อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง (40%)

(8,350 บาท 100%)

7,515

14 ม.ค. 2556

17

การเตรียมอนุพันธ์ไคโตซานเพื่อใช้ขนส่งสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

(56SCI4.3-17)

ดร.วณิภา นาคลดา(25%)

ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ(25%)

ผศ.ประวิทย์ ลีลางามวงศา

(25%)

ดร.ชาคร วงศ์ชินอมร (25%)

(13,300 บาท 100%)

13,300

14 ม.ค. 2556

18

อนุภาคนาโนเซนเซอร์สำหรับตรวจหายาปฏิชีวะ

(56SCI-4.3-18)

ดร.ศิริวรรณตี้ภู่(60%)

ผศ.ดร อมร ไชยสัตย์ (5%)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

(5%)

(13,300 บาท 100%)

9,310

14 ม.ค. 2556

19

การผลิตกระดาษหัตถกรรมจากเปลือกสับปะรด(56SCI-4.3-19) ผศ.สุจยา  ฤทธิศร  (70%)

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (15%)

นายกานพิชา (15%)

(295,000 บาท 100%)

250,750

21 ม.ค. 2556

20

การตรวจหาจุลินทรีย์ที่ผลิตพลาสติกชีวภาพ (PHA) และเอนไซม์หลักที่ควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมของ PHA อย่างรวดเร็วโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรส (พีซีอาร์)

(56SCI-4.3-20)

ดร.ดลนภา  แก้วภา   30%

อ.ประดับรัฐ  ประจันเขตต์25%

อ.วรกวี ชุมวรฐายี  25%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 20%

(300,000บาท 100%)

300,000

21 ม.ค. 2556

21

การผลิตสารเพิ่มรสชาติในอาหาร 5’-นิวคลีโอไทด์ด้วยกระบวนการทางเอนไซม์(56SCI-4.3-21) ดร.อนันต์  บุญปาน   35%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 35%

ดร.จันทิมา ฑีฆะ 30%

300,000

 

21 ม.ค. 2556

22

โครงการการเปรียบเทียบสารไฟโตเคมิคอลด้วยเทคนิคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกานพลู(56SCI-4.3-22) ผศ.ดรนพรัตน์  พุทธกาล

30%

ผศ.ดร. ชูศรี  ตลับมุข  15%

ดร.เสาวนีย์  บัวโทน  20%

ผศ. จตุพร  เผ่าพงษ์ไทย 15%

ดร.มรกต    พุทธกาล   10%

ผศ.สุพรรณ  โพธ์ศรี   10% (183,100 บาท 100%)

 

 

119,015

18 มี.ค.2556

23

การคัดแยกและคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการผลิตไบโอดีเซล

(55SCI-4.3-23)

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ 40%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 30%

ดร.อนันต์ บุญปาน   30%

17,500

14 ม.ค. 2556

24

การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกผลไม้บ้างชนิด

(56SCI-4.3-24)

นางสาวประภาพร พงษ์ไทย50%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 50%

10,000

 

14 ม.ค. 2556

25

การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากลำต้นธูปฤๅษีด้วย Aspergillus  niger  TISTR 3254

(56SCI-4.3-25)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ 30%

ดร.จันทิมา ฑีฆะ    30%

ผศ.สุจยา ฤทธิศร     25%

ดร.อนันต์ บุญปาน    15%

10,000

 

14 ม.ค. 2556

26

การคัดแยกและจัดจำแนกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนจากดิน

(56SCI-4.3-26)

ประดับรัฐ ประจันต์เขตต์50%

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ  30%

ดร.ดลนภา  แก้วภา 20%

10,000

14 ม.ค. 2556

27

การตรวจติดตามปริมาณโลหะหนักในดิน น้ำ บริเวณป่าชายเลนที่ฟื้นฟูด้วยเทคนิคทางชีวภาพ

(56SCI-4.3-27)

ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ  30%

นายอรรถพร ศิริเมธากูล 30%

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์  10%

(8,350 บาท 100%)

 

5,845

14 ม.ค. 2556

28

การเตรียมค่าดัชนีบ่งชี้ช่วงเปิดฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากระบบพิกัดผิวโลก (จีพีเอส)

(56SCI4.3-28)

 

ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล 80%

นางสาวชนกนันท์ บางเลี้ยง20%

 

245,000

21 ม.ค. 2556

29

จลศาสตร์ของการอบแห้งชาสะระแหน่ใน Spouted Bed แบบติด Draft Tube ที่มีรูพรุน

(56SCI-4.3-29)

ผศ.บดินทร์ชาติ สุขบท 60%

ดร.สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ  30%

50,000

8 ก.พ. 2556

30

การเตรียมค่าข้อมูลรังสีแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์

(56SCI-4.3-30)

ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล    40%

นางสาวชนกนันท์ บางเลี้ยง30%

ดร.ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ  30%

10,000

14 ม.ค. 2556

31

การหาคาบการโคจรของระบบดาวคู่โดยใช้กล้องดิจิตอลแบบ DSLR

(56SCI-4.3-31)

นายกิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์   50%

นายวานิช โสภาสพ   25%

ผศ.จรัส บุณยธรรมา   25%

9,000

14 ม.ค. 2556

32

การเปรียบเทียบค่าโฟโตแฟรกชั่นของผลึก LuYAP:Ce, LYSO:Ce และ BGO

(56SCI4.3-32)

ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ 40%

ดร.วรนุศย์ ทองพูล 30%

นายเดี่ยว อภัยราช  30%

12,500

14 ม.ค. 2556

33

การออกแบบและสร้างชุดกำเนิดพลาสมาขนาดเล็กเพื่อใช้ปรับสภาพและทำความสะอาดพื้นผิว

(56SCI-4.3-33)

นางสาวจันทนี อุทธิสินธุ์ 40%

ดร.นริศร์ บาลทิพย์   30%

ดร.ศราวุธ ใจเย็น    30%

22,500

14 ม.ค. 2556

34

ออนโทโลยีสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยใช้ กรณีศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(56SCI-4.3-34)

 

ปองพล นิลพฤกษ์

12,000

14ม.ค. 2556

35

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาศัยเทคนิคเหมืองข้อมูล

(56SCI-4.3-35)

1. ผศ.เมธา ศิริกูล

2. สิริณา ช่วยเต็ม

3. ประภาส ทองรัก

10,000

14ม.ค. 2556

36

ระบบจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(56SCI-4.3-36)

1. ปองพล นิลพฤกษ์

2. บุรัสกร อยู่สุข

3. คงเทพ บุญมี

5,000

12 มี.ค. 2556

37

ระบบแนะนำข้อมูลหัวข้อสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสรต์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(56SCI-4.3-37)

1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม

2. ปิยนันท์ เทียบศรไชย

3. นงลักษณ์ พรมทอง

10,000

14 ม.ค. 2556

38

การทำนายความต้องการกำลังไฟฟ้าระยะปานกลางของประเทศไทยโดยใช้วิธีการประมาณค่าวางนัยทั่วไปและตัวแบบเชิงเส้นผสม

(56SCI-4.3-38)ttp://www.sar.rmutt.ac.th/sar56/?wpfb_dl=1142

นายนิกร แสงงาม        60%

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด 40 %

    40,020

 

1 ต.ค. 2555

39

การประยุกต์ใช้ฟัซซีในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา

(56SCI-4.3-39)

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด

ผศ.สถิตย์ พรรณรุกข์

อาจารย์สุภาพร นนทนำ

7,500

14 ม.ค. 2556

40

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติในรายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการรับรู้และการเชื่อมโยงความคิด

(56SCI-4.3-40)

อาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร

อาจารย์เอกภักด์ ตันประยูร

อาจารย์กิตติพงศ์  กลิ่นจันทร์

    7,500

14 ม.ค. 2556

41

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติในรายวิชาสถิตินอนพาราเมตริกโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการรับรู้และการเชื่อมโยงความคิด อาจารย์เอกภักดิ์ ตันประยูร

2,500

14 ม.ค. 2556

42

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ กรณีรายวิชาสถิติเชิงคณิตศาสตร์

(56SCI-4.2-41)

ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์

2,500

14 ม.ค. 2556

รวม

3,803,300

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

1

การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสเพื่อกำจัดสารประกอบฟีนอลภายใต้แสงอาทิตย์

(สกว;พวอ.ป โท)

(56SCI-4.3-42)

 

ดร. ฉัตรชัย  พลเชี่ยว (100%)

(300,000บาท)

300,000

1 ส.ค. 2556

2

การศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมขัดเงารถยนต์จากข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)

(56SCI-4.3-43)

 

 ผศ ดร.สมพร เพลินใจ

(100%)

120,000 บาท

120,000

20 ต.ค. 2555

3

ผลของตัวเติมที่มีต่อวัสดุพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์ชนิดไร้สารตะกั่ว Ba(ZrxTi1-x)O3โดยเตรียมที่อุณหภูมิการเผาอบผลืกต่ำ(วช)

(56SCI4.3-1-44)

ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ (14%) 1,481,100บาท

207, 354

13 ต.ค. 2555

4

การพัฒนาชุดทดสอบยาปฎิชีวนะเพนนิซิลีนจีที่ตกค้างในน้ำนม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

(56SCI-4.3-45)

ดร.ศิริวรรณตี้ภู่  (50%)

อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง (15%)

(365,200 บาท 100%)

237,380

6 ก.ย. 2556

5

การฟื้นฟูป่าชายเลนอำเภอขนอมด้วยเทคนิคทางชีวภาพ

(แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

(56SCI4.3-46)

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์55%

ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ    15%

(1 มี.ค. 56 – 28 ก.พ. 58)

(1,500,000 บาท 100%)

525,0000

คิด 1ปี จาก 2 ปี

4 ก.พ. 2556

6

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

(56SCI-4.3-47)

อาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว

15%

รศ.ดร. สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

5%

นายไกรมน มณีศิลป์ 10%

นายปองพล นิลพฤกษ์ 9%

นายคงเทพ บุญมี 8%

นายปริญญา จันทร์แสงรัตน์

8%

(5,000,000 บาท 100%)

3,000,000

20 พ.ค. 2556

รวม

4,389,734

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=637

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในบรรยากาศในช่วงก่อนพายุฝนฟ้าคะนอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในบรรยากาศในช่วงก่อนพายุฝนฟ้าคะนอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ดร. นิธิวัฒน์ ชูสกุล*, เดี่ยว อภัยราช และ เพ็ญนภา พาวขุนทด

บทนำ

ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาที่ยังแก้ใขไม่ได้จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่มีฝนตก การจราจรที่ติดขัดอยู่แล้วก็จะยิ่งทวีความรุนแรงเป็นเท่าตัว วิธีที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
วิธีการหนึ่งก็คือ การเตรียมตัวรับมือ กับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา การที่จะเตรียมตัวรับมือได้ทันท่วงที ก็ ต้องรู้ล่วงหน้าว่าจะมีฝนตกหรือไม่ และปริมาณมากน้อยเพียงใด Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=601

การเขียนผลงานเชิงบวกเพื่อขอผลงาน รศ. , ผศ.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาให้ความรู้ เรื่องการเขียนผลงานเชิงบวกเพื่อขอผลงาน ผศ., รศ. ให้กับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคลินิกวิจัย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=466

ขอแสดงความยินดีกับดร.นริศร์ บาลทิพย์ และ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับดร.นริศร์ บาลทิพย์ และ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5th RMUTNC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (4thRMUTIC)
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=796