ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับโครงการ “BRAND’S Gen

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการประกวดกับโครงการ “BRAND’S Gen ฉลาดคิดไร้ขีดจากัด” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง สู่สังคม และส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดและสมองอย่างเต็มที่
เริ่มเปิดโหวตวันที่ 17 มิถุนายน 2556 นี้

โหวตได้ที่Link : http://www.brandsgen.com/2013/index.php?orderby2=มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี#maincontent
***โหวตแล้วมีสิทธิ์ลุ้นได้รับ Samsung Galaxy Note 8.0

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=434

เดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีและดร.สุทธวรรณ สุพรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในเดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในประเทศ 20 ปีที่ผ่านมามีสภาวะดีขึ้น แต่ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก และก๊าซโอโซน จากการเผาไหม้ของรถยนต์ยังมีมากขึ้นแทนสารตะกั่ว

ข่าวเพิ่มเติม : http://www.dailynews.co.th/article/224/211286

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=464

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=462

โครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”  โดยมีการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์  ในวารสารระดับนานาชาติและจรรยาบรรณนักวิจัย”  โดย รศ.ดร.สมชาย  ปราการเจริญ
ห้องประชุม SC 1306  ปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดย ดร.ชัยชนะ  ใจบุญ  ห้อง SC1307 ปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยทางด้านสถิติเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดย ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ห้อง SC1306  เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=460

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงาน KIWIE  2013 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองจากผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์  2 ภาษา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด” และผศ.ดร.สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานวิจัย “หัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s  Invention  Exposition 2013” (KIWIE 2013)ณ Coex Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=798

การคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษากลไกทางชีวเคมีที่จุลินทรีย์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

การคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อศึกษากลไกทางชีวเคมีที่จุลินทรีย์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

อาจารย์ประดับรัฐ  ประจันเขตต์

ปัจจุบันได้มีการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ทำได้ง่าย ประหยัดพลังงาน เมื่อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานได้เต็มที่ก็จะทำให้ปฏิกิริยาย่อยสลายเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ของเสียหรือกลิ่นเน่าเหม็นก็จะถูกกำจัดไปในที่สุด

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ดร.ดลนภา แก้วภา นายประดับรัฐ ประจันเขตต์ และนายวรกวี ชุมวรฐายี จึงได้ทำวิจัย คัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=596

การกำหนดตัวบ่งชี้ ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากข้อมูลบรรยากาศที่มีอยู่จำกัด

การกำหนดตัวบ่งชี้ ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากข้อมูลบรรยากาศที่มีอยู่จำกัด

ดร. นิธิวัฒน์ ชูสกุล* และ ดร. มรกต พุทธกาล

บทนำ

ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกข้าว เนื่องมาจากในช่วงฤดูมรสุมนี้ มักจะมีปริมาณฝนที่ตกมากกว่าช่วงอื่น ๆ ของปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น หากรู้ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ก็จะสามารถทำให้คาดคะเนช่วงเดือนที่ฝนจะตกชุกได้ ส่งผลให้สามารถเลือกเวลาในการลงกล้าข้าว ได้ง่ายและแม่นยำขึ้น การหาช่วงเข้ามรสุมนั้น ส่วนใหญ่มักจะใช้ชุดข้อมูลพื้นฐานเพียงเท่าที่มี อาทิ ข้อมูลทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และสถิติต่าง ๆ ที่เคยเก็บไว้ แล้วนำมาพิจารณาร่วมกัน โดยปกติแล้วจะอาศัย ประสบการณ์และความชำนาญพิเศษของนักอุตุนิยมวิทยา ในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีนั้น เข้าด้วยกัน แล้วจึงกำหนดช่วงเข้าฤดูมรสุมขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ความคลาดเคลื่อนเชิงบุคคล จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การกำหนดตัวบ่งชี้ ที่สามารถใช้เป็นมาตรฐาน และมีแบบแผนระเบียบวิธีปฎิบัติในเชิงสถิติที่เหมาะสม จะช่วยลดตรงส่วนความคลาดเคลื่อนเชิงบุคคลลงไปได้ ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำและความถูกต้องในการกำหนดช่วงเข้าฤดูมรสุมมีสูงตามไปด้วย

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=555

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยาได้รับรางวัล

sci_09ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด บทความวิจัยประเภทบทความวิิจัยดีีเด่นหััวขอ “การฟนฟูชายเลนดวยเทคนิิคทางชีีวภาพ” ในงานประชุมวิิชาการนเรศวรวิิจัย ครั้ังทีี่่ 8 นวัตกรรมความรูสูประชาคมอาเซียน (Innovative Knowledge to ASEAN Community) ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวางวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 และไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทวัสดุศาสตร/สิ่งแวดลอม ในหัวขอผลิตภัณฑชีวภาพ “หัวเชื้อราอัดเม็ด”จากการประกวด The 3rd TOP TEN INNOVATION AWARDS ณ หองประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14817 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=802

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=800

ระบบเติมอากาศในน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบเติมอากาศในน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

กรณีตัวอย่าง เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งที่วัดปัญญาฯ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

นิธิวัฒน์ ชูสกุล Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=237