Author's posts

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับโครงการ “BRAND’S Gen

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=434

เดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีและดร.สุทธวรรณ สุพรรณ คณะ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=464

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=462

โครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเข …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=460

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทอง …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=798

การคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษากลไกทางชีวเคมีที่จุลินทรีย์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

การคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรร …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=596

การกำหนดตัวบ่งชี้ ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากข้อมูลบรรยากาศที่มีอยู่จำกัด

การกำหนดตัวบ่งชี้ ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=555

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยาได้รับรางวัล

ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณไดรับรางวัลชนะเลิศการประก …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=802

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=800

ระบบเติมอากาศในน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบเติมอากาศในน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีตัวอย่าง เ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=237