แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำบทสรุปผู้บริหารงานวิจัย

ดาวน์โหลด >>  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำบทสรุปผู้บริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=209

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM) เพื่อการบำบัดน้ำเสียหลังภาวะน้ำท่วม

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM)

เพื่อการบำบัดน้ำเสียหลังภาวะน้ำท่วม

ประดับรัฐ ประจันเขตต์

สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=93

การแยก ดี-แอล กรดแล็กติกด้วยวิธีการทางเมมเบรน

การแยก ดี-แอล กรดแล็กติกด้วยวิธีการทางเมมเบรน

Separation of D,L-Lactic Acid by Membrane Process

อนันต์ บุญปาน1  อัษฎาวุธ อารีสิริสุข1  สมหมาย ผิวสอาด2  ปิยะมาส สิริแสงสว่าง2

และยรรยง สุขคล้าย2 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=82

ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ

1. ดร.อนันต์ บุญปานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน : การแยก ดี-แอล กรดแล็กติกด้วยวิธีการทางเมมเบรน
Separation of D,L-Lactic Acid by Membrane Process
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน : หัวเชื้อราอัดเม็ด
3. อาจารย์ประดับรัฐ ประจันเขตต์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน : 
การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM)
เพื่อการบำบัดน้ำเสียหลังภาวะน้ำท่วม
4. อาจารย์ธีระ งามสันติกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดผลงาน :
5. ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดผลงาน :
6. ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดผลงาน :

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=63

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=48

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=43

แหล่งทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัย
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สำนักงบประมาณ
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
 กรมควบคุมมลพิษ
 กรมวิชาการ
 กรมการศาสนา
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 กรมป่าไม้
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 การเคหะแห่งชาติ
 มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
 มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
 มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
 มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
 สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=38

ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย พ.ศ.2554

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2553

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนบคุลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2553

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พศ. 2551

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2544

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2547

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2551

 

มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมลดการเกิดภาวะโลกร้อน และคืนประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=27