Tag: การคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษากลไกทางชีวเคมีที่จุลินทรีย์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย