Tag: ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ Oral Presentation