Tag: ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย จากสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=785