การประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2555
สรุปผลการประเมิน ดาวน์โหลด
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ

 

รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2554
สรุปผลการประเมิน ดาวน์โหลด

 

รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2553
บทสรุปผู้บริหาร ดาวน์โหลด

 

รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2552
1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดาวน์โหลด
2. คำนำรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
3. บทสรุปผู้บริหาร ดาวน์โหลด
4. บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ดาวน์โหลด
5. บทที่ 2 ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน ดาวน์โหลด
6. บทที่ 3 รายงานผลการประเมินตนเองคณะวิทย์ฯ ดาวน์โหลด
7. Commondtadaset ดาวน์โหลด

 

รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
1. คำนำรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
2. รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
3. Commondtadaset ดาวน์โหลด

 

รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2550 ดาวน์โหลด

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*