คณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี