ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 156.6 KB 1847

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ยกเลิกอยู่ระหว่างการปรับปรุง) 111.9 KB 22125
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB 38761
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.) 70.2 KB 25842
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.) 70.7 KB 8101
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา 34.1 KB 18122
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 70.5 KB 21927
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101) 637.2 KB 25833

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ 115.7 KB 3857
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา 39.1 KB 1815
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB 2691
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB 4139
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 155.6 KB 22928

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB 1542
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 204.5 KB 2700
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง) 269.5 KB 1146
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB 873
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 248.7 KB 1195
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB 884
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 239.9 KB 403

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 91.1 KB 2192
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 58.6 KB 20
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript) 56.7 KB 23
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม 56.0 KB 13

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน 166.6 KB 4
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 156.5 KB 5
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 623.6 KB 4
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย 60.4 KB 3
สัญญายืมเงิน 68.5 KB 3
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง 80.6 KB 4
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708 110.1 KB 4
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708 46.4 KB 4
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม 249.5 KB 4
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน) 174.5 KB 6
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ…ล้างบัญชี ชมรม 185.2 KB 4
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ…ล้างบัญชี สภานักศึกษา 192.0 KB 3
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ…ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา 194.3 KB 3
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา 86.3 KB 4
ใบประมาณการวัสดุ 153.0 KB 3
ใบรับรองแทนใบเสร็จ 179.2 KB 4
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 145.7 KB 5
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม 87.4 KB 3
ใบสำคัญรับเงิน 186.5 KB 5
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 187.8 KB 3
ใบเสนอราคา 174.4 KB 3

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์ 109.5 KB 3
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์ 97.9 KB 3

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

แบบเรียกร้องค่าทดแทน 66.0 KB 926

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf) 245.0 KB 1924
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word) 166.9 KB 674

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time 276.2 KB 3368

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ) 12.2 MB 496