ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

คู่มืออาจารย์

Name
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด
04-คู่มือการใช้งาน TQF
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00
แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษา (HOMEROOM) ประจำปีการศึกษา 2558
แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษา (HOMEROOM) ประจำปีการศึกษา 2559
แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษา (HOMEROOM) ประจำปีการศึกษา 2560
แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษา (HOMEROOM) ประจำปีการศึกษา 2561
แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษา (HOMEROOM) ประจำปีการศึกษา 2562
แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษา (HOMEROOM) ประจำปีการศึกษา 2563