ติดต่อ

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง ST1102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

02 549 4155

งานกิจกรรมนักศึกษา                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

งานทุนการศึกษา หรือข้อมูลข่าวสาร กยศ.กรอ.      นางสาวสุรีย์พร บำเพ็ญทาน

งานวินัย และจริยธรรม                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา พุ่มพวง

งานกีฬาและนันทนาการ                            ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง

งานศิลปวัฒนธรรม                                    อาจารย์โอม สถิตยนาค

งานแนะแนว     (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. )

ห้อง ST1 109 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สถานที่ตั้ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-549-4155
โทรสาร 02-549-4119


[contact-form 1 “ฟอร์มติดต่อ 1”]