บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา

บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา
http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้อง ST1102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
งานแนะแนว   (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. )
ห้อง ST1 109 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ad7 ชื่อ ดร.มรกต พุทธกาล
โทรศัพท์ 0 2549 4145
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail morak555@gmail.com

งานกิจกรรมนักศึกษา

nitiwat หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
ชื่อ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
โทรศัพท์ 0 2549 4155
E-mail cnwatthn@hotmail.com

งานศิลปวัฒนธรรรม

Jantima หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ ดร.จันทิมา ฑีฆะ
โทรศัพท์ 0 2549 4155
E-mail jantima@rmutt.ac.th,  jan_pokpong@yahoo.com

งานวินัยและจริยธรรม

kittipong หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม
ชื่อ อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
โทรศัพท์ 02 549 4137, 4138
E-mail wit_kittpong@hotmail.com

งานกีฬาและนันทนาการ

หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
ชื่อ
โทรศัพท์ 0 2549 4155
E-mail

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Sureeporn เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อ นางสาวสุรีย์พร  บำเพ็ญทาน
โทรศัพท์ 0 2549 4189, 4155
E-mail suree_45@hotmail.com