บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา

บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา
http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้อง ST1102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
งานแนะแนว   (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. )
ห้อง ST1 109 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.มรกต พุทธกาล

งานกิจกรรมนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

งานศิลปวัฒนธรรรม

อาจารย์โอม สถิตยนาค

งานวินัยและจริยธรรม

อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม

งานกีฬาและนันทนาการ

Pradabrat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดับรัฐ  ประจันเขตต์

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา

น.ส.สุรีย์พร  บำเพ็ญทาน 

นายกิตติศักดิ์ มะยาระ